Siden IRIS tok over kommunenes ansvar for renovasjon i 1994 har det vært flere store omveltninger innenfor avfallsområdet, der innføringen av kildesortering med tre dunker for papp/papir, matavfall og restavfall i 1997 utvilsomt er den største.

Men akkurat nå er det noe som skjer. Det er endringer på gang innenfor avfallsområdet som vi ikke har sett på mange år. Vi ser en klar dreining mot at industrien i Europa og resten av verden strategisk justerer seg mot avfallsmarkedet, og i større og større grad ser på avfall som det det egentlig er, ressurser i ny produksjon.

Ressurser

Globalt er det slik at mange av de store økonomiske industrigigantene, har tatt steget for å legge om til nye sirkulære modeller både for produksjon og konsum. Er de ikke med her så vil de om 10 år være ute. Og denne endringen gjennomføres ikke fordi man kappes om å være mest mulig miljøvennlig.  Endringen kommer fordi næringslivet mener at de beste økonomiske resultatene i fremtiden ligger i denne strategien. Både «World Economic Forum» og i EUs pakke for sirkulær økonomi peker tydelig på behovet for endring.  En del ressurser er vi i ferd med å bruke opp, samtidig som vårt konsum på ingen måte er i ferd med å bremse opp. For å kunne møte disse to utfordringene må vi nyttiggjøre ressursene bedre enn det vi gjør i dag.  

Tilrettelegger

Vi i Iris er en tilrettelegger og en bidragsyter for at hver enkelt av oss skal kunne bidra i den sirkulære økonomien. Det gjør vi ved å tilrettelegge for gode løsninger hjemme hos den enkelte husstand, og gjennom tilbudet om å levere sortert avfall på miljøtorgene. Når avfallet vi får inn til våre anlegg er godt sortert, og kommer som rene fraksjoner, så snakker vi ikke lenger om avfall, da snakker vi om ressurser til ny produksjon. I konsernet i sin helhet jobber vi hver dag ut fra erkjennelsen om at dette er ressurser, som skal utnyttes på best mulig måte.   

Total-tilbud

I 2016 har Iris tatt et nytt steg i retning av å være en totalaktør for ressursutnyttelse i Salten. I oktober åpnet vi vårt helt nye mottak for jern/metaller og bilvrak. Dette skjedde etter at Metall og Gjenvinning la ned sitt mottak på Langstranda i Bodø, og samtidig ønsket at vi skulle drive dette videre. Med denne satsningen kan nå Retura Iris og Iris Produksjon gi et total-tilbud til sine kunder samme hva slags avfallsfraksjoner de har. Samtidig har vi i Salten fått et anlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav, og ikke fører til forurensning av grunn og nærmiljø.  

Nedgang

Vi så det i 2015, og trenden er enda tydeligere i 2016.  Det er en klar nedgang i avfallsmengdene fra husholdningene i Salten, med 3,5 % fra 2015 til 2016. Nedgangen er både innenfor papp/papir (-4,4 %), matavfall (-7,6 %) og restavfall (-0,7%).  Nedgangen i papp og papir har forgått over flere år.  Nedgangen i restavfall og matavfall er ny. Hvorvidt dette er en langsiktig trend, eller kun en krusning, vil tiden vise.   

Det er svært gledelig å legge frem en årsmelding som viser at alle selskapene i Iris-familien har levert gode resultat i 2017. Ikke bare økonomisk, men også gjennom vekst og videreutvikling som viktige aktører innenfor sine områder. Dette gjelder ikke minst vår nye satsning Mivanor som lykkes svært godt i sitt arbeid med å bygge og drifte renseanlegg for næringslivet i hele Norge. At alle selskapene går så godt borger for at det jobbes godt både i selskapene og selskapenes styrer.  

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør