Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2016 2015   Note 2016 2015
    Eiendeler      
    Immaterielle eiendeler      
    Immaterielle eiendeler 1,2 80 797 82 888
    Forskning og utvikling 1,2,6 295 127 345 008
    Utsatt skattefordel 16 1 978 251 1 389 271
    Sum immaterielle eiendeler   2 354 175 1 817 167
           
    Anleggsmidler      
    Varige driftsmidler      
9 790 468 4 676 919 Tomter 1,2 9 790 468 4 676 919
97 323 206 90 312 830 Bygninger/Avfallsplasser 1,2,5 101 948 131 94 347 921
    Biler 1,2,5 17 160 932 21 618 668
19 930 245 20 033 048 Maskiner, inventar 1,2,5 52 603 660 58 219 277
    Andre eiendeler ikke avskrivbare 2 10 000 10 000
127 043 919 115 022 797 Sum varige driftsmidler   181 513 191 178 872 785
           
    Finansielle anleggsmidler      
23 637 750 23 637 750 Aksjer i datterselskaper 1,7    
233 393 233 393 Andre aksjer 8,9 4 320 513 2 541 394
    Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS) 8,9 3 099 536  
828 566 637 750 Egenkapitalinnskudd livselskap   1 771 535 1 699 622
    Annen fordring     362 537
24 699 709 24 508 893 Sum finansielle anleggsmidler   9 191 584 4 603 553
           
151 743 628 139 531 690 Sum anleggsmidler   193 058 950 185 293 505
           
    Omløpsmidler      
409 236 80 006 Varer 1 1 347 015 770 796
           
1 552 282 1 936 145 Kundefordringer 1,5,15 21 247 518 18 612 542
1 917 586 2 169 947 Fordr på selskap i samme konsern 12    
4 670 000 3 840 000 Krav på utbytte 14    
1 940 235 1 913 994 Selvkost 13 1 940 235 1 913 994
1 923 192 3 242 082 Andre fordringer   2 097 522 8 217 146
12 003 295 13 102 168 Sum fordringer   25 285 275 28 743 682
           
21 917 936 11 283 636 Bankinnskudd, kontanter o l 11 81 312 841 71 272 723
           
34 330 467 24 465 810 Sum omløpsmidler   107 945 131 100 787 201
186 074 095 163 997 500 Sum eiendeler   301 004 081 286 080 706
Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2016 2015   Note 2016 2015
    Egenkapital      
54 579 123 47 532 848 Egenkapital i morselskapet 14 54 579 123 47 532 848
8 610 994 7 618 337 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 8 610 994 7 618 337
           
    Opptjent egenkapital i døtrene      
    Annen egenkapital 14 61 431 127 56 387 215
    Minoritetsinteresser 14 1 455 405 1 286 437
63 190 117 55 151 185 Sum egenkapital   126 076 649 112 824 837
           
    Avsetning for forpliktelser      
1 997 487 1 783 214 Pensjonsforpliktelser 3,4 14 309 130 9 380 735
    Andre forpliktelser (utsatt skatt) 16 0 438 529
1 997 487 1 783 214 Sum avsetning for forpliktelser   14 309 130 9 819 264
           
    Langsiktig gjeld      
91 766 634 89 661 068 Langsiktig gjeld 5 114 046 606 109 174 732
91 766 634 89 661 068 Sum langsiktig gjeld   114 046 606 109 174 732
           
    Kortsiktig gjeld      
7 775 864 9 015 760 Leverandørgjeld 12 17 481 348 25 004 938
18 428 479 5 080 048 Gjeld til selskap i samme konsern 12 - -
    Betalbar skatt 16 5 787 055 5 040 295
713 073 697 345 Skyldig offentlige avgifter   5 443 667 6 219 874
    Utbytte 14 930 938 1 364 709
2 202 441 2 608 880 Annen kortsiktig gjeld 15 16 928 688 16 632 057
29 119 857 17 402 033 Sum kortsiktig gjeld   46 571 696 54 261 873
122 883 978 108 846 315 Sum gjeld   174 927 432 173 255 869
           
186 074 095 163 997 500 Sum egenkapital og gjeld   301 004 081 286 080 706