Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at materialene vi sorterer ut blir råstoff til nye produkter. Brukt papir blir til nytt papir, brukt glass blir til nytt glass, og brukt metall blir til nye produkter av metall, for å nevne noe.

Iris Produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til Iris sine anlegg og sørger for gode avsetningskanaler. I tillegg tar Iris Produksjon imot avfall fra eksterne leverandører, som HRS.
Målet med kildesorteringen er at vi skal få inn så rene fraksjoner som mulig, som kan brukes direkte i produksjon av nye produkter. 
 

Jordmasser

Iris Produksjon tar imot store mengder med jordmassser. Både rene og forurensede. Massene er lagret på og ved deponiet.

Ulike masser2015201620172018
Forurenset jord til deponi42 85451 09850 72154 478
Forurenset jord til behandling20112--
Oljeholdig slam8213--
Reine jord- og leirmasser100 21567 73362 77547 521

(tallene er i tonn)
 

Papp og papir


Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir.

Samtlige underleverandører er miljøsertifiserte etter ISO 14001.

Fraksjon2015201620172018
Papir og drikkekartonger5395522944764807
Papp2432238620672134

(tallene er i tonn)
 

Plast

All plast vi mottar presses og sorteres ved vårt anlegg på Vikan og selges i markedet. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. 
Næringsplast har i hovedsak blitt solgt i markedet.
 
Ulike fraksjoner2015201620172018
Husholdningsplast Iris til gjenvinning555695748856
Næringsplast367246112106
Landbruksplast226254339423
EPS (Isopor)95139389

(tallene er i tonn)
 

Metall

2018 er andre hele driftsår med mottak av jern og metall på eget anlegg på Vikan. Nytt gjennom året er at vi nå også har tillatelse til sanering av fritidsbåter og dette bidrar positivt til driften. I 2018 er det også innført driftstilskudd for sanering av flere kjøretøytyper, også campingvogner, som bidrar med økt aktivitet.

Kompleks jern går til Norsk Gjenvinnings shredder på Øra utenfor Fredrikstad. Edle metaller leveres også til NG klassejern går til Celsa på Mo. Vi bidrar med både båtlasting, transportmekling og behandling/sortering av jern og metall og dette har gitt oss god innsikt i markedet og ny kompetanse. Eget jern og metallanlegg, med bilsanering, betyr at vi i enda større grad er en totalleverandør av avfallstjenester. Denne aktiviteten bidrar også til økt mulighetsrom som følge av nye logistikkløsninger.

Våre samarbeidspartne er miljøsertifisert etter ISO 14001.
 
Metall til gjenvinning2015201620172018
Metall204122824 9245068
Antall bilvrak levert Vikan154815631

(Tall i tonn)


Elektronikk, kabler og hvitevarer

Alt av elektronikk, kabler og hvitevarer er levert til Norsirk som er det største returselskapet for materialgjenvinning av ee-avfall. Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning. Deler av det som tidligere kom inn til Vikan håndteres nå direkte fra Iris Service til Norsirk. Vi arbeider også med løsninger som kan bidra til at produkter som trenger lite sanering kan gå direkte inn i materialstrømmene våre på jern og metall.

El-Avfall til gjenvinning2015201620172018
El-avfall (Renas/Norsirk)1133145716061408

(tallene i tonn)

 

Glassemballasje og hermetikk

All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning i Fredrikstad gjennom Syklus som er et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og Glasopor.

Syklus Glass AS er sertifisert i henhold til ISO 14001.

Glassemballasje og hermetikk2015201620172018
Til gjenvinning1251109111441216

(tallene i tonn)
 

Trevirke

I 2018 har vi fått på plass løsning for leveranser av kvalitetssikret returtrevirke (flis) til BE Varme Keiseren Varmesentral. Det har vært et givende og lærerikt arbeid der vi har fått god uttelling for vår innsats med og fokus på kvalitet. Utfordringen gjennom siste del av 2018 har vært tilgang på lagring som ikke forringer kvaliteten, spesielt med hensyn til fuktinnhold.  Dette er elementer vi tar med oss i arbeidet med en langsiktig avtale med BE Varme. Fokus gjennom året har vært på å øke volumet. Vi har mottatt returtrevirke fra Sortland og Mosjøen. Omtrent halvparten av volumet vi tar inn går til Keiseren, den andre halvparten går til Sverige med båt gjennom Rekom.

Trevirke2015201620172018
Til energigjenvinning10 2328 03770026877
Til kompostering2 233000

(tallene i tonn)


Tekstiler

I 2018 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av 2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger ikke lenger være helt, men må være rent og tørt.

Tekstiler2015201620172018
Leverte til UFF306261,5282317

(tallene i tonn)

Tekstilene som samles inn, blir sendt til sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.