Daglig leder: Harald W. Østbø
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 23 inkl. to lærlinger og en trainee.
Eier: Norsk Fiskeriretur AS (40,45%), Rekom AS (9,68%)  

2019 har vært et spennende år for Iris Produksjon. Vi har mottatt rekordstore mengder forurensede masser til deponiet, samtidig som vårt fokus på regionalt samarbeid har gitt spennende muligheter både på våtorganisk avfall og returtrevirke.

Driften i alle avdelinger har vært god. Som en produsent av sekundære råvarer er vår økonomi påvirket av det internasjonale markedet. Kinas politikk knyttet til kvalitet på avfall har påvirket papirmarkedet i Europa spesielt og det er vanskelig å oppnå gode avsetninger. Metallmarkedet har samtidig hatt en god utvikling på pris som kompenserer dette noe.

Vi har gjennom året hatt fokus på videreutvikling av våre kjerneprosesser der deponiutvidelse, forbehandling av matavfall, nytt restavfallsanlegg og leveranser av flis til Keiseren Varmesentral kan nevnes spesielt. Vi har også spennende prosjekter gående knyttet til PFOS sammen med Mivanor og Bodø kommune, og Biogass regionalt sammen med Reno-Vest, Andøytorv og Remiks/Avfallsservice.

Nullutslipp Vikan har blitt en ledestjerne for vårt avfallsanlegg og vil i stor grad påvirke vår videre utvikling på Vikan. Som et viktig nav i sirkulærøkonomien er det viktig at vi tar vår rolle også når det kommer til utslippsreduksjon, både til luft og vann, men også bruk av fossilt drivstoff. Et avfallsanlegg som i fremtiden bidrar med mer energi enn det selv forbruker.

Avslutningsvis er det viktig å fremheve den største og viktigste ressursen vi har – de ansatte. Sykefraværet har i 2018 vært historisk lavt og arbeidsmiljøundersøkelsen viser økt rivsel blant de ansatte. Den unike kompetansen våre medarbeidere innehar er vårt aller største konkurransefortrinn. Denne kompetansen forsøker vi å utvikle og videreforedle. Vi har i 2018 hatt to lærlinger og en trainee gjennom året som har bidratt svært positivt. Den kollektive stå-på-viljen i forhold til nye utfordringer og muligheter er en suksessfaktor for å nå våre mål.

Selskapets Visjon: Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
Selskapets forretningside: Vi skal motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger.
Selskapets verdier: Raus, Effektiv og Nyskapende.