Selskapene

Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de 9 kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall.  Konsernet består av et morselskap, 5 heleide datterselskap og 1 datterselskap med stort majoritetseierskap.

Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for renovasjon i Salten. Samtidig har morselskapet flere datterselskap med forretningsområde tilknyttet til avfallsbehandling, og selskaper som over lang tid har vært i offentlig eie. Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine eierkommuner.  

Iris Service er det selskapet som drifter de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Iris Service AS utfører tjenester for Iris Salten IKS. Selskapet utfører innsamling av husholdningsavfall i Bodø, deler av Gildeskål og deler av Fauske kommune. Iris Service drifter alle miljøtorg i iris konsernet. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.   

Retura Iris håndterer alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. Retura Iris har ansvaret for at alle sentrale avtaler gjennom Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge.  Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.   

Iris Produksjon driver deponi, grovsortering, komposteringsanlegg, jern og metall og bilsaneringsanlegg. Forretningsområde er mottak, behandling og avsetning av materiale til ny anvendelse. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.  

Mivanor sin forretningside er å utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann.  Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.  

Labora sin forretningside er salg av laboratorietjenester og fiskehelsetjenester i Nord Norge.   Selskapet utfører prøvetaking, analyser og er konsulenter for sine kunder. Selskapets virksomhet omfatter også FOU og formidling av FOU-kompetanse.    Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira, i Bodø kommune.   

HT- Safe har siden 1988 levert telefonbaserte tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, trygghetsalarmer og legevakt.    Selskapet har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy kommune. Iris Salten eier 73,35 %. 

Styrets arbeid i 2018

Styret har behandlet 88 saker i 2018. Av viktige saker utover lovpålagte saker nevnes:

 • Organisering av Iris Salten IKS m/ juridiske vurderinger.
 • Gjennomgang av strategi for eierskap.
 • Retningslinjer for Iris-fondet.
 • Evaluering av finansreglementet.
 • Evaluering av styrets instruks.
 • Evaluering av daglig leders instruks.
 • Lønnspolitisk plan.
 • Overtagelse renovasjon Tysfjord vestside.
 • Innsamling – egenregi eller entreprise.
 • Evaluering av bonusordninger i Iris-konsernet.

Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.

 

Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet

Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.

 • Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 • Miljø -   14001: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
 • HMS -   18001: Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.

Arbeidsmiljø

Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er godt.  Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2018 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Iris driver et meget godt IA arbeid, og har friske medarbeidere som ønsker å møte på jobb.
Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet. Samlet fravær i konsernet var i 2018 på 2,6 %. 

 
Selskap Ansatte Kvinner 2016 2017 2018
      KF TF KF TF KF TF
Iris Salten 10 6 1,0 9,28 0,43 5,66 0,37 0,37
Retura Iris 23 5 1,01 4,81 0,97 2,80 1,08 4,52
Iris Produksjon 19 3 1,11 13,13 0,57 3,32 0,77 2,60
Iris Service 37 6 0,51 5,01 0,68 6,6 0,43 4,64
Mivanor/Nofir 6+3 0+2   1,41 1,09 1,09 0,84 1,46
Labora 22 15 1,7 2,7 1,16 2,59 0,80 3,2
HT Safe 11 8 2,70 7,90 0,66 5,76 1,27 2,09
 

Verneombudene i Iris bidrar aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. Det arbeides godt for at risikoforhold skal være kjent og for at risikovurderinger skal være en integrert del av daglig arbeid. I 2018 har vi totalt 8 skadetilfeller på personell og 1 registrert nestenulykke. Det har ikke vært alvorlige ulykker med personskade.

 

Analyse av årsregnskapet

I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til HT Safe AS og Labora AS samt de fire heleide datterselskapene konsolidert.

Resultatutv. 3 siste årMorselskapKonsern
(tall i tusen)201620172018201620172018
Sum driftsinntekter121 095 120 400110 267241 454250 857276 931
Resultat av selvkost (inkl renter)-265 637-2 117-265 637-2 117
Driftsresultat8 6014 7575 15126 92922 56329 459
Årsresultat etter skatt11 5867 83810 07918 85316 02921 302
Balansesum (totalkapital)186 074232 172222 964301 004368 130370 882
Egenkapital63 19066 04974 788126 004136 829156 621
Egenkapitalprosent34,0%28,5 %33,5 %41,8 %37,2 %42,2 %
Selvkostfond (Iris til gode)1 940-3 697- 1 5791 940-3 697


Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
Negativt selvkostresultat på kr. 2 117 581 som trekkes fra selskapets inntekter.
Aksjeutbytte (til Iris fondet) på kr. 7 193 207.   
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat etter skatt fra selskapets drift i 2018 på kr. 1 168 707,-.

Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:

Datterselskap Omsetning i mill. kr Res. før skatt i mill. kr Utbytte i mill. kr
  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Retura Iris 55,2 56,5 62,9 4,12 5,42 4,44 1,11 1,58 1,30
Iris Produksjon 79,5 87,5 99,0 10,75 10,12 15,47 3,12 3,05 4,74
Mivanor 12,8 13,3 26,3 1,04 -0,73 2,31 0 0 0,72
Labora 27,1 28,6 25,8 3,00 1,74 1,18 0,88 0,50 0,34
Sum 174,6 185,9 214,0 18,91 16,55 23,40 5,11 5,13 7,10

 


Andre selskaper hvor Iris er største eier:  

Datterselskap Omsetning mill. kr Res. f. skatt mill.kr Utbytte mill. kr
  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
HT Safe 11,0 11,5 10,7 1,63 1,66 0,29 0,49 0,51 0,12
Nofir2 11,4 11,8 8,9 0,85 1,64 -3,13 0 0 0
SUM 22,4 23,3 19,6 2,48 3,30 -2,84 0,49 0,51 0,12
 

2)Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.

Ikke komersielle selskap:

Datterselskap Omsetning i mill. kr Res. før skatt i mill. kr
  2016 2017 2018 2016 2017 2018
Iris Service 36,6 38,2 93,7 -3,25 -0,53 0,42
SUM 36,6 38,2 93,7 -3,25 -0,53 0,42
 


I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2018 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra Labora AS, HT-Safe AS, Mivanor AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 7 193 207,-.  I henhold til representantskapets vedtak så er hele beløpet avsatt til Iris-fondet. Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon er satt opp på en betryggende måte.

Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 10 079 076 disponeres slik:
Til egenkapitalKr. 2 885 869
Til fond for interkommunalt samarbeidKr. 7 193 207


Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2018 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold i konsernet etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av morselskap og datterselskap, det vil si konsernselskapene, er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.
 

Forskning og utvikling

Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt. Mivanor driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi. Labora driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse. Iris Produksjon driver et kontinuerlig FOU-arbeid innenfor sine satsningsområder.   

Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer

IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til morselskapet eller datterselskapene. 

Finansiell risiko

Konsernet har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap.  Konsernets likvide situasjon er god og det er ikke behov for kassakreditt i drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig gjeld i forretningsbanker og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Noen av våre konkurranseutsatte selskap har plassert ledig likviditet i finansielle instrumenter i portefølje sammensatt av aksje, obligasjons- og rentefond, med et samlet lavt risikobilde. Plasseringene er iht. konsernets finansreglement.
Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med bransjen for øvrig.  

Markedsrisiko

IRIS-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall.
Labora, Mivanor og HT-Safe konkurrerer i et 100% kommersielt marked med sine tjenester og produkter.   Innenfor sine markedsområder har de hver for seg sine teknologiske, geografiske og kompetansemessige fordeler.   Selskapene er godt rustet for å utvikle seg videre og møte konkurranse i sine markeder.  

Ytre miljø

Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.  Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.

Likestilling

Ved utgangen av 2018 er det 131 fast ansatte i konsernet hvorav 48 er kvinner.  I styret i Iris Salten IKS er det seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte. I styrene i datterselskapene søkes det en 60/ 40 % kjønnsbalanse.   Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Ved rekruttering søkes den beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det underrepresenterte kjønn bli foretrukket. Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt.

Takk til ansatte

Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2018. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør. 

    Bodø 31.12.18/ 3. april 2018     

 

                                                                                    

_________________                             __________________                     ________________

Ragnar Pettersen                                 Hilde F. Johansen                                 Hege Sørlie

styreleder                                             styrets  nestleder                                  styremedlem

 

_________________                             __________________                    ________________

Lars Arve Jakobsen                               Kari Storstrand                                     Jørgen Kampli

styremedlem                                             styremedlem                                      styremedlem    

 

 

 

 

                                   

                      _________________                     ________________________

                        Espen Angell                                        Leif Magne Hjelseng

              styremedlem                                         Adm. Direktør