Vårt miljømål: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Oppsamling av deponigass

Deponiet har gassoppsamling og en gassfyrt kjele for avbrenning av oppsamlet gass. Gass fra deponi inneholder ca. 60 prosent metan. Gjennom å samle opp metangass og brenne den slik at metan gjøres om til karbondioksid, reduseres klimaeffekten av utslippet fra deponiet enormt.  Metangass har 25 ganger større klimaeffekt enn karbondioksid.

I 2018 har vi hatt drift på anlegget i ca. 4000 timer. Årsaken til den reduserte driften har sammenheng med at gassproduksjonen nå svinger, som gjør det vanskelig å ha stabil drift. Det er et tydelig tegn på at gassproduksjonen avtar fra deponiet, antakeligvis som følge av oppfylling av de store mengder masser som er mottatt de siste årene. Disse massene forsegler deponiet og forhindrer vann å komme til slik at nedbrytingen reduseres/avtar.

 

Flygeavfall

Det oppstår noe flyveavfall under utendørs lasting i sterk vind, men her har driftsoperatørene fokus på å jevnlig rydde opp flyveavfall som oppstår. Vi har i løpet av 2018 mottatt en klage på flyveavfall (ved inngangen til anlegget) og det ble igangsatt rydding som oppfølging av klagen. I 2019 vil vi etablere nytt behandlingsanlegg for restavfall som vil redusere utendørs bulk-lasting av restavfall som vil eliminere mye av opphavet til flyveavfall.

 

Overflatevann og sigevannsutslipp

Utvidelsen av deponiet og bygging av nytt renseanlegg på Vikan betyr at det ikke foreligger prøveresultater eller statistikk fra sigevannsbehandling i 2018.

Det ble gjennomført prøvetaking og analyse av overflatevann iht. regelverket og tillatelsen. Prøvene ble tatt i bekkevann oppstrøms og nedstrøms for deponiet samt i grunnvannsbrønnen ved bom RV 80, nedstrøms for deponiet.  Vi har i 2019 fokus på rensing av vann fra kompostanlegg og behandlingsanlegg for returtrevirke og restavfall.
 

Måker og kråker

I år som tidligere år har det ble blitt utført kråkefelling på Vikan. Vi har så langt det vært mulig unngått skyting av måke selv i jakttid for måke. I 2018 hadde vi fire-fem jegere som felte totalt 900 kråker. Dette ble det betalt ut skuddpremie på. Mengden med kråkefugler er nok ikke særlig mye mindre, heller stabil. Det er ikke mottatt noen klager på fugl i forbindelse med vårt anlegg i 2018. For 2018 har vi valgt å kreve innlevering av kråkeføtter for å sikre at det utbetales riktig skuddpremie.

Lukt

Noe lukt fra deponi og komposteringsanlegg vil alltid forekomme, men det er betydelig redusert de senere årene. Når matavfall komposteres dannes det luktstoffer. I den daglige driften kjennes dette som ”komposteringslukt” på anlegget. I forbindelse med større massehåndtering (rivning og sikting) kan det bli frigitt mer lukt. Med rette meteorologiske forhold kan lukten spre seg som luktbobler. Det kan derfor forekomme episoder hvor det registreres lukt fra komposteringsanlegget et godt stykke (flere km) fra behandlingsområdet. Iris Produksjon har engasjert et «luktpanel» for registrering av når og hvor lukt registreres. Registreringer fra 2018 framkommer av tabellen under. Luktpanelet administreres av helse og miljøtilsynet i Salten.  Det har ikke innkommet klager på lukt fra publikum i 2018 til IRIS.

Det har i 2018 vært en økning i registrerte lukttilfeller. Det er vår vurdering av dette henger sammen med økt mengde inn til anlegget, meteorologiske forhold (mye regn, høy temperatur i en periode) og noe kan tilskrives nye rapporteringssteder. Det arbeides løpende med reduksjon i luktplager fra anlegget.

Lukttabell
Sted201520162172018
Furuhaugen0122
Kjerran240-
Kvalvåg1022
Løding001-
Riksveien215614
Tverlandet011-
Soløyvannet---3
Vasslia/Mørkved---1
Ørntuva---7
Sum6201229