Iris Salten IKS RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap
2018
Budsjett
2018
Regnskap
2017
(Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap
2018
Regnskap
2017
      Driftsinntekter      
20 194 110 18 312 000 36 507 325 Driftsinntekter 1 186 857 733 166 964 478
87 955 703 88 592 000 89 530 774 Husholdningsrenovasjon 13 87 955 703 89 530 774
2 117 581   -5 637 377 Årets overskudd selvkost 13 2 117 581 −5 637 377
      Deponiavgift til staten   0 0
110 267 394 106 904 000 120 400 722 Sum driftsinntekter   276 931 017 250 857 875
             
      Driftskostnader      
73 882 919 72 883 000 80 086 380 Varekostnader   67 547 509 53 801 899
9 176 143 9 162 475 10 098 078 Personalrelaterte kostnader 3,4 92 605 051 86 027 820
12 078 315 12 825 000 12 328 964 Ordinære avskrivninger 2 31 219 803 30 160 842
      Nedskriving av anleggsmidler      
9 978 281 10 305 334 13 130 013 Annen driftskostnad 3,6, 10 58 312 158 58 303 624
             
105 115 758 105 175 809 115 643 435  Sum driftskostnader   247 471 951 228 294 185
             
5 151 636 1 728 191 4 757 287 DRIFTSRESULTAT   29 459 066 22 563 690
             
      Finansinntekter      
      og finanskostnader      
285 605 290 000 331 757 Renteinntekter   682 933 720 954
7 338 104   5 556 571 Aksjeutbytte 7,9 239 213 176 658
      Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 396 487 664 301
      Renteinntekter verdipapirfond 18 316 323  
      Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 18 1200  
      Annen finansinntekt   6 405  
2 295 770 2 618 004 2 188 979 Rentekostnader   2 712 428 2 646 161
      verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  18 582 445  
      Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 9 0 150 000
      Annen finanskostnad   0 9253
5 327 939  -2 328 004 3 699 349 Netto finansposter   −1 652 312 −1 243 501
             
10 479 575 -599 813 8 456 636 Resultat før skattekostnad   27 806 754 21 320 189
400 499 - 617 672 Skattekostnad 16 6 504 442 5 290 801
10 079 076 -599 813 7 838 964 ÅRSRESULTAT   21 302 312 16 029 388
      Minoritetsinteresser   78 286 366 376
      ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   121 224 026 15 663 012
             
      Overføringer      
2 885 869   2 348 750 Redusert / Tillagt annen egenkapital 14 14 077 790 10 245 972
      Utbytte til eiere 14 31 315 146 601
7 193 207   5 490 214 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 7 193 207 5 490 214
10 079 076   7 838 964 Sum overføringer   21 302 312 16 029 388