Iris Salten IKS     Konsern
2018 2017     2018 2017
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter      
10 479 575 8 456 636 Resultat før skattekostnad   27 806 754 21 320 189
-960 879   Periodens betalte skatt   -5 997 982 -5 912 176
    Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler   -1 1078 525 -1 185 078
12 078 315 12 328 964 Ordinære avskrivninger   31 415 169 30 160 842
    Nedskrivning finansielle anleggsmidler   581 246 150 000
    Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling   -396 487 -664 301
    Reinvesterte renter verdipapirer   -450 638  
    Gevinst/Tap ved salg av verdi papirer   -1 888  
620 709 -366 733 Endring i varelager   -220 979 -1 149 203
-83 603 457 647 Endring i kundefordringer   -7 269 906 1 543 391
-930 229 1 084 839 Endring i leverandørgjeld   -8 637 343 8 103 099
184 536 56 788 Endring i pensjonsforpliktelser   -1 705 415 1 393 847
-3 383 861 3 478 780 Endring i andre tidsavgrensningsposter   -3 133 857 144 339
18 004 563 25 496 921 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   30 910 149 53 904 949
           
    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
479 572 409 479 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   1 709 747 1 943 479
-30 259 979 -30 533 505 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -57 644 229 -61 351 122
    Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak   -511 721  
-300 000   Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak     -950 000
    Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer/fond   -20 000 000  
    Innbetalinger ved salg av andre investeringer      
- 70 573 -64 679 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   -251 649 -222 995
-30 150 980 -30 188 705 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -76 697 852 -60 580 638
           
    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
  54 100 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld   7 661 965 54 100 000
    Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld   7 388 976 5 632 394
-11 517 300 -11 297 294 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld   -19 931 685 -15 997 431
-867 106 -26 108 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld     -
    Utbetalinger av utbytte   -146 551 -930 938
-1 340 000 -4 980 000 Utbetalinger fra IRIS-fondet   -1 340 000 -4 980 000
-2 015 576 -10 340 802 Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern      
-15 739 982 27 455 796 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -6 637 295 37 824 025
           
-27 886 399 22 764 012 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   -52 154 998 31 148 336
44 681 948 21 917 936 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1   112 461 177 81 312 841
16 795 549 44 681 948 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12   60 306 179 112 461 177