Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.
I 2018 har det vært en omlegging i internfaktureringen mellom selskapene. Dette har medført høyere varekostnader i Iris Service AS som er viderefakturert til Iris Salten IKS.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for "bedriftsøkonomiske" avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.  Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseført FoU avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varer
Varelager består av gule sekker og spilldunker for farlig avfall. Varelageret er vurdert til innkjøpspris.

Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er innarbeidet i regnskaper.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse vurderes etter løpende avregnings metode. Det vil si at opparbeidet forventet fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i forhold til forventet totalkostnad.
Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning til forpliktelser under annen kortsiktig gjeld

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet.

Selvkost
Miljøtorgene i distriktet benyttes både av private og lokalt næringsliv. I 2018 er inntekter knyttet til drift av Miljøtorgene tatt inn i regnskapet til Iris Service AS.
I tillegg har Iris Service AS noe mindre inntekter fra næring. Dette er skattepliktige inntekter, øvrige inntekter er innenfor selvkostområdet.
Skattepliktig resultat fremkommer etter splitting av ordinært regnskap mellom husholdning (selvkost) og næring. Selvkostresultatet overføres til Iris Salten IKS, og innarbeides i morselskapets selvkostregnskap.

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper som morselskapet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Minoritetsinteressene inngår i konsernets egenkapital.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel mellom 20-50%). Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER

  Bygg og anlegg Maskiner inventar Tomter Anlegg under utf. Sum
Anskaffelselskost 01.01.18 160 055 876 43 318 907 10 474 663 23 546 045 237 395 491
Tilgang i året 15 043 677 6 240 597 20 000 22 552 523 43 856 797
Avgang i året - 479 572 - 13 596 818 14 076 390
Anskaffelselskost 31.12.18 175 099 553 49 079 932 10 494 663 32 501 750 267 175 898
           
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2018 68 782 273 23 774 237 - - 92 556 510
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2018 76 752 115 27 882 710 - - 104 634 825
Balanseført verdi 31.12.18 98 347 438 21 197 222 10 494 663 32 501 750 162 541 073
           
Årets avskrivninger 7 969 842 4 108 473 - - 12 078 315
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år      
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33%      
Iris Salten IKS konsern Bygg og anlegg Maskiner og inventar Biler Tomter Immaterielle rettigheter FOU Anlegg under
utførelse immatr
Annlegg under
utf. bygg maskin
Eiendeler ikke
avskr.bare
Sum
Anskaffelselskost 01.01.18 167 161 735 136 609 446 43 231 521 10 474 663 438 742 446 770 - 23 829 185 10 000 382 202 062
Tilgang i året 16 009 325 27 373 554 3 490 000 20 000 134 813   1 195 968 23 152 200   71 375 860
Avgang i året   5 593 897 201 424   63 850     13 596 818   19 455 989
Anskaffelselskost 31.12.18 183 171 060 158 389 103 46 520 097 10 494 663 509 705 446 770 1 195 968 33 384 567 10 000 434 121 933
                     
Akk. Av- og nedskr. 01.01.2018 70 372 156 72 430 159 26 678 431   156 547 201 523 - - - 169 838 816
Akk. Av- og nedskr. 31 12. 2018 79 000 31 83 976 459 32 409 315 - 236 376 446 770 - - - 196 069 151
Balanseført verdi 31.12.18 104 170 829 74 412 644 14 110 782 10 494 663 273 329 - 1 195 968 33 384 567 10 000 238 052 782
                     
Årets avskrivninger 8 628 075 16 465 860 5 932 308 - 143 679 49 881 - - - 31 219 803
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år 5-7 år   3-5 år          
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33% 15%-20%   20-33% 10%        
Iris Salten IKS: Investeringer og finansiering 2018 Rest budsjett IB tidligere år Budsjett 2018 Investert 2018 Restbeløp UB 2018
Innsamlingsutstyr -5 027 572 6 700 000 3 118 000 -1 445 572
Utvidelse av Miljøtorg 30 074 947 15 700 000 12 210 000 33 564 947
Bygg og anlegg Vikan 13 076 980 24 200 000 14 298 407 22 978 573
Sum 38 542 068 46 600 000 29 780 407 55 361 661


Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

  Iris Salten iks
2018
(tall i tusen)
Konsern
2018
(tall i tusen)
Iris Salten iks
2017
(tall i tusen)
Konsern
2017
(tall i tusen)
Lønninger 6 842 77 043 7 910 69 458
Arbeidsgiveravgift 626 6 397 769 5 772
Pensjonskostnader 1 455 6 889 1 227 8 188
Andre lønnsrelaterte ytelser 253 2 276 192 2 610
Sum 9 176 92 605 10 098 86 028
  Iris Salten iks
2018
Konsern
2018
Iris Salten iks
2017
Konsern
2017
Adm Direktør lønn inkl. bonus *** 1 121 348   1 090 302  
Adm direktør pensjonskostnader 202 745   172 139  
Godtgjørelse styre 298 730   276 008 892 728
Godtgjørelse representantskap 9 700 9700 9 400 9 400
Lovpålagt revisjon eks mva 91 475 387 759 70 500 294 500
Attestasjoner 0 11 440 0 0
Annen bistand eks mva 77 115 98 215 20 750 71 250
Gjennomsnittlige antall årsverk: 9 139,6 12,5 131,8

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2018 er på grunnlag av overskudd 2017 fra de heleide datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris AS og Iris Produksjon AS).
Iris Salten Iks med døtre yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Det belastes ikke renter av lånebeløpet som nedbetales i sin helhet over ett år.
Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helhet. Ved utgangen av året var saldoen kr 158 795.-

 

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Iris Salten IKS har pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke. Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon.
Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.
Datterselskapene Iris Service AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Labora AS byttet 1.5.18 fra en ordning med ytelsesplan til innskuddsplan.
Dette omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 20% stilling og er over 18 år. Dette gjaldt for alle ansatte under 55 år.
Ansatte over 55 år har fortsatt ordning med ytelsesplan. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Premier til innskuddsbasert pensjonsordning som er organisert gjennom et livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til den kollektive forsikrede pensjonsordningen balanseføres ikke.
Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og avkastning på pensjonsmidlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.
Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.
Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende innskuddsordningen (fra 1.5.18) er kr 2 101 636.
Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende AFP ordningen (fra 1.5.18) er kr 428 313.
Antall ansatte som er med i AFP-ordningen er 177 ansatte (herav 24 over 61 år).
De selskaper i konsernet som har hatt ytelsespensjon i 2018 (Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS og Labora AS) er konsolidert i tabellen nedenfor.
Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift.
Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.
HT-Safe AS har en innskuddspensjon, og selskapet har betalt kr 198 000 i premie i 2018.
Mivanor AS har en innskuddspensjon, og selskapet her betalt kr 299 000 i premie i 2018.

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA IRIS SALTEN
IKS 2017
IRIS SALTEN
IKS 2018
KONSERN
2017
KONSERN
2018
Nåverdi av årets opptjening 1 261 066 1 623 782 8 184 785 5 564 267
Rentekostnad 756 715 774 069 2 666 360 2 541 216
Brutto pensjonskostnad 2 017 781 2 397 851 10 851 145 8 105 493
Forventet avkastning -818 294 -1 025 871 -2 699 896 -3 470 986
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 80 093 81 441 401 568 335 050
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 1 279 580 1 453 421 8 552 817 4 969 547
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 101 087 114 820 675 673 392 595
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 91 633 107 225 199 358 66 770
Resultatført planendring 0 0 0 0
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk. 0 0 0 0
Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk. 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Resultatført pensjonskostnad 1 472 300 1 675 466 9 427 848 5 428 912
Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) 6 709 7 851 14 596 4 889
PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2017
BESTE ESTIMAT
31.12.2018
BESTE ESTIMAT
31.12.2017
BESTE ESTIMAT
31.12.2018
BESTE ESTIMAT
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 30 897 589 33 495 056 107 490 569 104 728 505
Pensjonsmidler 24 639 567 26 133 483 82 563 133 85 205 815
Netto forpliktelse før arb.avgift 6 258 022 7 361 573 24 927 436 19 522 690
Arbeidsgiveravgift 494 384 581 564 1 969 268 1 542 292
Netto forpliktelse inkl. aga 6 752 406 7 943 137 26 896 704 21 064 982
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga -4 354 153 -5 286 679 -10 374 164 -6 549 969
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -343 978 -417 647 -819 563 -517 451
Ikke resultatført planendringer 0 0 0 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga 2 054 275 2 238 811 15 702 977 13 997 562
Herav balanseført aga 150 406 163 917 1 149 705 1 024 841
AVSTEMMING 2017 2018 2017 2018
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor 1 997 487 2 054 275 14 309 130 15 702 977
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 472 300 1 675 466 9 427 848 5 428 912
Aga innbetalt premie/tilskudd -103 638 -109 160 -588 218 -522 347
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm -1 311 874 -1 381 770 -7 445 784 -6 611 979
Ført mot egenkapital 0 0 - -
Ført mot egenkapital aga 0 0 - -
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år 2 054 275 2 238 811 15 702 977 13 997 562
MEDLEMSSTATUS 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019
Antall aktive 14 10 101 36
Antall oppsatte 25 29 137 216
Antall pensjoner 11 11 45 47
FORUTSETNINGER 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018
Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 % 2,40 % 2,60 %
Lønnsvekst 2,50 % 2,75 % 2,50 % 2,75 %
G-regulering 2,25 % 2,50 % 2,25 % 2,50 %
Pensjonsregulering 1,48 % 1,73 % 1,48 % 1,73 %
Forventet avkastning 4,10 % 4,30 % 4,10 % 4,30 %
Agasats 7,90 % 7,90 % 7,90 % 7,90 %
Amortiseringstid 15 15 15 15
Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
 

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift. 
Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.

HT-Safe AS har en innskuddspensjon, og selskapet har betalt kr 198 000,- i premie i 2018.
Mivanor AS har en innskuddspensjon, og selskapet her betalt kr 299 000,- i premie i 2018.
 

Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER

    2018 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner Iris Salten IKS  123 052 040 134 569 340
Pantsikret gjeld Iris Salten IKS* 0 0
*Selskapet har ikke stilt noe pant i forbindelse med sin gjeld 
i Kommunalbanken da eierkommunene har garantert for denne
     

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt:

 

77 928 365
-

85 867 935
-
Gjeld til kredittinstitusjoner Konsernet 139 879 456 152 149 176
Pantsikret gjeld Konsernet 16 827 416 17 579 836
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld i konsernet   2018 2017
  Bygninger 0 0
  Driftstilbehør/maskiner 14 591 333 34 447 222
  Flåtepant motorvogn 9 950 798 9 783 386
  Kundefordringer 5 542 022 13 167 000
  Sum 30 084 153 57 397 608
    2018 2017
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt for konsernet   80 721 355 57 397 608
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt for konsernet   - -
 


Note 6: FORSKNING OG UTVIKLING

Mivanor AS arbeider med FOU prosjekter innenfor rensing av ulike typer avløpsvann fra ulike bransjer.
Det er i perioden 2016-2018 gjennomført et utviklingsprosjekt for rensing av avløpsvann fra settefiskoppdrett. Selskapet har fått godkjent prosjektet som utviklingsprosjekt innen skattefunn-ordningen. 18% av godkjente prosjektkostnader i 2018, kr 50 468, er bokført som reduksjon av varekostnadene i resultatregnskapet.
 

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV

Firma Anskaffelses-tidspunkt Forretn.kontor Eierandel Kostpris Selskapets aksjekapital Verdi i balansen
Iris Service A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 1 547 000 1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 615 000 500 000 615 000
Iris Produksjon A/S 30.11. 2005 Bodø 100% 16 006 000 2 000 000 16 006 000
Mivanor AS 29.10. 2014 Bodø 100% 2 000 000 500 000 2 000 000
HT Safe AS 2005/2010/2011 Hamarøy 73,35% 1 319 750 279 454 1 319 750
Labora AS 2010/2018 Bodø 100 % 2 450 000 2 200 000 2 450 000
Sum           23 937 750 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 
 

Note 8: AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER

Ført opp i balansen som Kostpris Forretn. kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende til sammen Verdi i balansen
Finansielle anleggsmidler:              
Kunnskapsparken AS Bodø 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Nord-Salten Kraft AS* - Hamarøy 3 892 320 398 0,01% 1 32 393
Egenkapitalinnskudd i KLP**             963 818
SUM             1 197 211 

* Aksjene ble tildelt etter omdanning av selskapet fra andelslag til aksjeselskap. 
** Egenkapitalinnskuddet i KLP er justert med kr 70 573 i 2018.
 

Note 9: AKSJER I KONSERNET

Finansielle anleggsmidler: Kostpris Forretn.kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen
Kunnskapsparken AS 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33 % 1 000 201 000
Rekom AS 2 492 247 Bergen 2 389 500 459 9,61 % 500 2 492 247
Retura Norge AS 1 732 636 Oslo 4 885 914 833 6,97 % 409 1 732 636
Nord-Salten Kraft AS - Hamarøy 3 892 320 993   1 106 352
Sum             4 532 235
Aksjer i tilknyttet selskap              
NOFIR AS 1 176 300 Bodø 363 700 1471 40,45% 100 3 099 536 
PatoGen Nord AS 800 000 Bodø 1 000 000 1000 40,00 % 1 000 800 000


Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at nvestringen vurderes til investors andel av egenkapitalen, og at andelen av resultatet inntekts-/utgiftsføres i investors resultatregnskap. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet (utbytte) tillegges investeringen i balansen. 

Aksjer i tilknyttet selskap
  Årsresultat Egenkapital
pr. 31.12.17
Inntektsført
resultatandel
Verdi i konsernets
balanse
NOFIR AS -2 362 173 6 942 739 -955 499 2 808 338
PatoGen Nord AS 3 379 964 5 379 964 1 351 986 2 151 986

 

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)

Leieavtaler
(tall i tusen)
Type anlegg Antall år Morselskap
2018
Konsern
2018
Morselskap
2017
Konsern
2017
Miljøtorg Tømmerneset  Tomt 25 år fra 1.1.93 8 173 8 173 8 045 8 045
Miljøtorg Misvær Tomt & hus Oppsigelig 66 388 66 388 66 388 66 388
Miljøtorg Reipå Tomt Oppsigelig 22 500 22 500 22 500 22 500
Miljøtorg Beiarn Tomt Ubegrenset 4 312 4 312 4 312 4 312
Miljøtorg Furulund Leie av vei Ubegrenset 3 508 3 508 3 508 3 508
Labora AS Lokaler Oppsigelig   1 755 000   1 439 119
Mivanor AS Lokaler Oppsigelig   56 670   0


Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD

  Iris Salten iks
2018
Konsern
2018
Iris Salten iks
2017
Konsern
2017
Bundne bankinnskudd 609 064 4 510 312 706 628 3 995 653


Note 12: MELLOMVÆRENDE MELLOM SELSKAP I SAMME KONSERN 

År 2018
(tall i tusen)
FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 73 8 681 1 832 0 240 0
Iris Retura AS 539   229 1 196 0 0 7
Iris Service AS 2 288 643   2 637 0 0 23
Iris Produksjon AS 1 129 30 111   0 0 0
Labora AS 60 0 0 0   11 0
Mivanor AS 101 0 0 0 11   0
HT Safe AS 17 0 0 0 0 0  
SUM 4 134 746 9 021 5 665 11 251 30
År 2017 FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Iris Retura AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 135 7 871 5 084 0 0 54
Iris Retura AS 1 873     2 010 0 0 18
Iris Service AS 315 190   35 0 0 0
Iris Produksjon AS 2 561 17 174   0 0 0
Labora AS 59 0 0 0   2 0
Mivanor AS 206 0 25 0 2   0
HT Safe AS 33 0 0 0 0 0  
SUM 5 047 342 8 233 7 129 2 2 72


Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON KOMMUNEVIS OVERSIKT

Kommunenavn Nettobeløp
fakturert 2018
Nettobeløp
fakturert 2017
Nettobeløp
fakturert 2016
Nettobeløp
fakturert 2015
Nettobeløp
fakturert 2014
Nettobeløp
fakturert 2013
Nettobeløp
fakturert 2012
Bodø 55 842 882 56 552 766 54 692 093 51 576 518 49 464 442 48 970 094 48 353 614
Beiarn 1 105 507 1 072 962 1 018 848 964 174 934 527 941 448 937 845
Fauske 10 713 232 11 108 596 10 336 699 9 788 642 9 359 083 9 330 676 9 198 935
Gildeskål 2 075 017 2 123 375 2 022 850 1 939 602 1 847 020 1 886 622 1 818 210
Hamarøy 1 869 727 1 959 543 1 784 010 1 705 562 1 597 492 1 582 420 1 552 367
Meløy 6 866 403 7 009 188 6 668 482 6 312 628 6 103 055 6 129 990 6 085 964
Saltdal 4 744 873 4 910 982 4 674 692 4 410 781 4 256 593 4 262 868 4 242 635
Steigen 2 647 405 2 621 516 2 444 171 2 299 557 2 225 553 2 258 326 2 192 342
Sørfold 2 090 657 2 171 845 2 046 527 1 940 236 1 861 706 1 861 406 1 858 982
Totalt netto fakturert 87 955 703 89 530 774 85 688 372 80 937 700 77 649 471 77 223 850 76 240 894
Resultat av selvkostregnskapet inkl renter 2 117 581 -5 637 377 26 241 6 223 517 8 654 402 1 679 047 −5 605 171
Sum Husholdingsrenovasjon 90 073 284 83 893 397 85 714 613 87 161 217 86 303 873 78 902 897 70 635 723
  Årlig resultat Inkl akkumulert  årlig rente* 
Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
Selvkostregnskapet 2017  5 620 154 3 697 143
Selvkostregnskap 2018 (underskudd) -2 179 377 1 579 562

*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin
Årets resultat (overskudd) er innarbeidet i Resultatregnskapet med kr 2 117 581 (inkl renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen.

Note 14: EGENKAPITAL

Egenkapital
(tall i tusen)
Iris Salten IKS Konsernet
  Annen EK Fond Sum Annen EK Iris fond Minoritet Sum
Egenkapital 1.1.2018 56 928 9 121 66 049 126 035 9 121 1 674 136 830
Kapitalendring konsern       63   -203 -140
Utbetalt fra Irisfondet 2018 - -1 340 -1 340   -1 340   -1 340
Årets resultat 10 079 - 10 079 21 224   78 21 302
Tilført Iris Fondet -7 193 7 193 - −7 193 7 193   -
Avsatt utbytte       -   -31 -31
Egenkapital 31.12.2018 59 814 14 974 74 788 140 129 14 974 1 518 156 621

 

IRISFONDET 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inngående balanse 9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336 11 035 653
Årets Bruk              
Salten Brann, kjemikalieberedskap       1 000 000   750 000 750 000
Digitalisering av byggesaksbehandling   1 000 000 500 000        
HMTS,     200 000        
Sykkel i Salten     150 000        
Reisestøtte Newton     680 000        
Fauna KF, Start opp Salten   100 000 220 000        
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.)     360 000        
Eierskapsmeldingen     362 343        
Saltentinget       200 000     150 000
Prosjekt Geodata             190 000
Eiendomsprosjektet             167 317
Trainee Salten (Kunnskapsparken) 1 340 000 1 250 000 205 000 1 700 000      
Vanndirektiv           450 000  
Interkommunalt samarbeid           300 000  
Salten Regionråd (sekretariat- drift)           1 700 000  
Salten Regionråd samferdselstilling     800 000   800 000    
Filmfest 10. klasser i Salten   200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten         250 000 250 000 200 000
Strategisk arbeid ny flyplass       450 000      
Filmprosjekt om Sulis       1 000 000      
Friluftskart for Salten       300 000      
Samferdselstilling Salten Regionråd       800 000      
Beiarn kommune, skisseprosjekt       100 000      
Newton Salten   680 000          
Bodø kommune "MIND 2"   350 000          
Saltentinger   200 000          
Visit Bodø   1 200 000          
Netto bruk av fondet 1 340 000 4 980 000 3 677 343 5 750 000 1 150 000 3 550 000 1 557 317
Tilført utbytte til Fondet 7 193 207 5 490 214 4 670 000 3 840 000 3 050 000 0 1 700 000
Disponibelt 31.12. 14 974 414 9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336


Note 15: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER

Deler av konsernets aktivitet består av utvikling og produksjon av produkter og systemer etter ordrer. Prosjektene behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Inntektsføring av kontraktene skjer i takt med beregnet fremdrift (fullføringsgrad). Fullføringsgraden beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader (kost-til-kost metode). Kontraktenes inntekter er avtalt. Forventede totale tilvirkningskostnader estimeres basert på en kombinasjon av erfaringstall, systematiske estimeringsprosedyrer, oppfølging av effektivitetsmål og beste skjønn.
Prosjekter under utførelse fremkommer som nettobeløpet av sum opptjente driftsinntekter fratrukket fakturert / innbetalt fra kunder. I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som "forskudd fra kunder".

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter 2018 2017
Inkludert i kundefordringer:    
Opptjent ikke fakturert inntekt 627 388 882 312
     
Inkludert i kortsiktig gjeld:    
Forskuddsfakturert til kunder 2 355 025 2 347 617
Garantiansvar 1 026 652 1 072 575
Resultatposter vedrørende prosjekter under utførelse:    
Resultatførte totale inntekter 19 014 573 3 274 533 
Estimert kontraktsfortjeneste 6 242 739 752 218


Note 16: SKATT 

 

Årets skattekostnad fordeler seg på Iris Salten IKS Iris Salten IKS Konsern Konsern
  2018 2017 2018 2017
Betalbar skatt 717 929 960 879 6 414 296 6 064 444
Endring i utsatt skatt -317 430 -343 207 90 114 -773 643
Sum skattekostnad 400 499 617 672 6 504 410 5 290 801
         
Skattepliktig inntekt:        
Resultat før skattekostnad 10 479 575 8 456 636 27 806 754 21 320 189
Permanente forskjeller -8 868 837 -5 945 178 561 893 225 270
Endring i midlertidige forskjeller 1 510 693 1 492 204 -3 986 649 3 723 056
Fremførbart underskudd Mivanor AS     3 506 250  
Årets skattegrunnlag 3 121 431 4 003 662 27 888 248 25 268 515
Anvendelse fremførbart underskudd        
Grunnlag betalbar skatt 3 121 431 4 003 662 27 888 248 25 268 515
         
Betalbar skatt i balansen:        
Betalbar skatt på årets resultat 717 929 960 879 6 414 297 6 064 444
Skattefunn 2016       -66 463
Sum betalbar skatt i balansen 717 929 960 879 6 414 297 5 997 981

 

Oversikt over midlertidige forskjeller  Iris Salten Iris Salten   Konsern Konsern  

 

2018 2017 Endring 2018 2017 Endring

Fordringer

      -386 721 -551 449 -164 728
Driftsmidler -2 930 927 -1 492 204 1 438 723 -5 090 873 -2 088 239 1 392 530
Pensjon     0 -7 968 337 -8 774 513 -806 176
Gevinst- og tapskonto     0 675 932 844 915 168 983
Tilvirkningkontrakter     0 6 587 413 758 365 -5 829 048
Regnskapsmessige avsetninger -71 969   71 969 -2 364 077 - 2 178 099 185 978
Aksjer og verditapirer     0 -71 315 - 71 315
Underskudd til fremføring     0 -3 506 250   3 506 250
Sum -3 002 986 -1 492 204 1 510 692 -12 124 228 -11 989 020 135 208
             
23 % / 24% Utsatt skattefordel -660 637 -343 207 317 430 -2 667 330 -2 757 475 -90 144 

 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24 % av resultat før skatt: Iris Salten IKS Konsern
23 % skatt av resultat før skatt 2 410 302 6 395 553
23 % av permanente forskjeller  -2 039 833 129 235
23 % av permanente forskjeller verdipapirer   -141 621
Endring i skattesats fra og med 2019 *) 30 029 121 242
Beregnet skattekostnad 400 499 6 504 410
Effektiv skattesats 3,8 % 23,4 %

*) Endring i skattesats fra og med 2019 medfører at utsatt skatt i balansen beregnes med en skattsats på 22 %.
Differansen utgjør 1 % av de midlertidige forskjellene pr 31.12.2018


Note 17: ETTERDRIFTSFOND

Deponiet i Vikan har med siste utvidelse en forventet levetid til 2040. Deponiet vil bli drevet også utover dette med flere etappevis utvidelser. Deponiet brukes til forurensede masser. Med forventet lang levetid, med avslutning langt frem i tid og små kostnader forbundet med avslutning av deponiet er det ikke avsatt til etter driftsfond.

 

Note 18: FINANSIELLE INSTRUMENTER

Iris konsernet har en strategi som åpner for plassering av ledig likviditet i instrumenter med moderat risiko. Strategien revideres jevnlig. Tre av selskapets datterselskaper har gjort investeringer i finansielle instrumenter vist i tabellen nedenfor. Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.

Anskaff. kostBokført verdiMarkeds-verdiResultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer1 900 0001 739 8471 739 847160 153
Sum markedsbaserte aksjer1 900 0001 739 8471 739 847160 153
Markedsbaserte obligasjoner11 482 71811 205 11411 205 113346 943
Sum markedsbaserte obligasjoner11 482 71811 205 11411 205 113346 943
Andre finansielle instrumenter
Pengemarkedsbaserte instrumenter6 933 6066 926 3206 926 32074 147
Sum andre finansielle instrumenter6 933 6066 926 3206 926 32074 147


Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.