Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2018 2017   Note 2018 2017
    Eiendeler      
    Immaterielle eiendeler      
    Immaterielle eiendeler 1,2 1 469 297 282 195
    Forskning og utvikling 1,2,6 0 245 247
660 637 343 207 Utsatt skattefordel 16 2 667 330 2 757 475
343 207 343 207 Sum immaterielle eiendeler   4 136 627 3 284 917
           
    Anleggsmidler      
    Varige driftsmidler      
10 494 663 10 474 663 Tomter 1,2 10 494 663 10 474 663
130 849 188 114 819 647 Bygninger/Avfallsplasser 1,2,5 136 006 955 120 618 764
    Biler 1,2,5 14 110 782 16 553 090
21 197 222 19 544 670 Maskiner, inventar 1,2,5 75 961 085 64 137 037
    Andre eiendeler ikke avskrivbare 2 10 000 10 000
162 541 073 144 838 980 Sum varige driftsmidler   236 583 485  211 793 554
           
    Finansielle anleggsmidler      
23 937 750 23 637 750 Aksjer i datterselskaper 1,7    
233 393 233 393 Andre aksjer 8,9 4 532 235 4 320 513
    Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS) 8,9 4 960 324 4 563 837
963 818 893 245 Egenkapitalinnskudd livselskap   2 233 435 1 937 632
    Annen fordring      
25 134 961 24 764 388 Sum finansielle anleggsmidler   11 725 994 10 821 982
           
188 336 671 169 946 575 Sum anleggsmidler   252 446 106 225 900 453
           
    Omløpsmidler      
155 260 775 969 Varer 1 2 717 197 2 496 218
           
1 178 238 1 094 635 Kundefordringer 1,5,15 26 974 033 19 704 127
3 957 776 6 101 089 Fordr på selskap i samme konsern 12    
7 193 207 5 490 214 Krav på utbytte 14    
    Selvkost 13   1 940 235
5 348 067 4 081 790 Andre fordringer   8 567 563 7 568 578
17 677 288 16 767 728 Sum fordringer   35 451 596 27 272 705
    Markedsbaserte Aksjer 18 1 739 847  
    Markedsbaserte Obligasjoner   11 205 114  
    Andre markedsbaserte finansielle intstrumenter   6 926 320  
16 795 549 44 681 948 Bankinnskudd, kontanter o l 11 60 306 179 112 461 177
           
34 628 097 62 225 645 Sum omløpsmidler   118 436 253 142 230 100
222 964 768 232 172 220 Sum eiendeler   370 882 359 368 130 553
Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2018 2017   Note 2018 2017
    Egenkapital      
59 813 741 56 927 873 Egenkapital i morselskapet 14 59 813 741 56 927 873
14 974 415 9 121 208 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 14 974 415 9 121 208
           
    Opptjent egenkapital i døtrene      
    Annen egenkapital 14 80 315 101 69 105 402
    Minoritetsinteresser 14 1 518 217 1 675 180
66 049 081 63 190 117 Sum egenkapital   156 621 474 136 829 663
           
    Avsetning for forpliktelser      
2 238 811 2 054 275 Pensjonsforpliktelser 3,4 13 997 562 15 702 977
    Andre forpliktelser (utsatt skatt) 16 0 0
2 238 811 2 054 275 Sum avsetning for forpliktelser   13 997 562 15 702 977
           
    Langsiktig gjeld      
123 052 040 134 569 340 Langsiktig gjeld 5 139 879 456 152 149 176
123 052 040 134 569 340 Sum langsiktig gjeld   139 879 456 152 149 176
           
    Kortsiktig gjeld      
7 930 474 8 860 703 Leverandørgjeld 12 16 947 105 25 584 447
10 635 498 13 091 394 Gjeld til selskap i samme konsern 12 - -
717 929 960 879 Betalbar skatt 16

6 414 296

5 997 982
767 343 796 351 Skyldig offentlige avgifter   11 223 361 7 916 347
1 579 561 3 697 143 Selvkost   1 579 561 3 697 143
    Utbytte 14 31 315 146 551
1 254 956 2 093 054 Annen kortsiktig gjeld 15 24 188 229 20 106 267
22 885 761 29 499 524 Sum kortsiktig gjeld   60 283 867 63 448 737
148 176 612 166 123 139 Sum gjeld   214 260 885 231 300 890
           
222 964 768 232 172 220 Sum egenkapital og gjeld   370 882 359 368 130 553


Vikan 31.12. 2018/03.04. 2019
 

 

_________________                             __________________                     ________________

Ragnar Pettersen                                 Hilde F. Johansen                                 Hege Sørlie

styreleder                                             styrets  nestleder                                  styremedlem

 

_________________                             __________________                    ________________

Lars Arve Jakobsen                               Kari Storstrand                                     Jørgen Kampli

styremedlem                                             styremedlem                                      styremedlem    

 

 

 

 

                                   

                      _________________                     ________________________

                        Espen Angell                                        Leif Magne Hjelseng

              styremedlem                                         Adm. Direktør