Konst. daglig leder: Leif Magne Hjelseng
Stiftet: 2001 
Antall ansatte: 38

Iris Service AS har ansvar for innsamling av alt husholdningsavfall i Salten. Dette skjer i egen regi og på kontrakt med entreprenør.
Selskapet drifter også alle 12 Miljøtorg som er lokalisert i kommunene i Salten.

Den kraftige omsetningsøkningen fra 2017 til 2018 skyldes overføring av tjenester fra Iris Salten som Iris Service utfører for morselskap. Kundesenteret ble fra 1.1. 2018 flyttet fra Iris Salten til Iris Service. 

Oppgradering av Miljøtorgene fortsatte i 2018. Den største endringen er etablering av Miljøtorg Halsa, som framstår som et av de mest moderne Miljøtorg i landsdelen. Med denne etableringen har Iris et fullverdig tilbud til alle innbyggerne i Salten. 
Totalt ble det levert 14.207 tonn avfall på Miljøtorgene i 2018. Av dette utgjorde 4151 tonn restavfall. Det er 29,22 prosent av total mengde avfall levert, noe som er et særdeles gledelig tall og langt over nasjonale og internasjonale mål for hva som skal gå til energigjenvinning. 

Iris Service har selv stått for innsamling av avfallet fra 24.000 husholdninger i Bodø, deler av Fauske og deler av Gildeskål. Dette utgjør to tredeler av abonnementsmassen. 

Også i 2018 har vi hatt en fin økning med 343 nye husholdningskunder tilknyttet under bakken anlegg. Iris har i dag i drift 97 anlegg under bakken, hvorav fire befinner seg på Fauske. Det oppleves stor pågang på nye under-bakken anlegg.
Alle nye boligkompleks og områder med tett bebyggelse tar nå i bruk denne type avfallsløsning.

Iris Service AS har fokus på ytre miljø ved at alt avfallet som hentes på miljøtorgene komprimeres for å redusere antall lass som kjøres inn. Et lass komprimert avfall tilsvarer to lass ukomprimert avfall. I tillegg har selskapet tre hybrid renovasjonsbiler som medfører en reduksjon på 12 tonn CO2 i året.

Visjon: Et reint Salten
Forretningsidé: Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt avfallet sitt. 

Styret i Iris Service har beståytt av Leif Magne Hjelseng (styreleder), Turid Willumstad, Steinar Vaag, Hilde Pedersen og Espen Angel (ansatterep.)