Mengden farlig avfall hadde en liten nedgang fra 2019 til 2020.
Etter en nøye gjennomgang av tallgrunnlaget, er mengdene for tidligere år rettet opp. Dette medfører at tabellen over farlig avfall i denne årsmeldingen vil avvike fra forgående år. 

Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.

I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området. 

Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling.  Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg. 
I tabellen under er ikke impregnert trevirke med. 

Farlig avfall levert på miljøtorgene

Miljøtorg2017201820192020
Beiarn12 16111 66713 32420 326
Bodø103 16598 325104 728118 190
Vikan110 213121 053154 251130 772
Misvær20 35126 30324 00012 461
Fauske107 283217 733131 82896 574
Inndyr19 99621 90017 22717 065
Reipå79 465164 04444 90280 586
Tømmernes18 97419 71013 32426 237
Vensmoen46 51376 80242 36137 969
Furulund29 53041 91449 33044 891
Halsa--25 00024 798
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy----
Totalt559 054702 655666 975633 925

(tallene i kilo)

Økningen på farlig avfall i Misvær skyldes kraftig økning i impregnert trevirke. 
Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mengdene på Miljøtorg Vikan. 

Utvikling de største mengdene på miljøtorgene

  2017 2018 2019 2020
Blyakkumulator 123 471 121 436 123 888 140 717
Eternitt/asbestholdig materiale 145 806 211 978 179 175 170 128
Impregnert trevirke 479 810 475 060 663 590 986 165
Klorparafinholdig isolerglass 111 984 112 343 103 302 113 674
Maling. lim og lakk 132 872 134 859 145 294 104 717
Spillolje refusjonsberettiget 24 137 29 573 42 348 49 578
Totalt 1 018 080 1 186 074 1 219 597 1 564 979

 

Mengder farlig avfall mottatt hos Iris Produksjon og PCB fra Iris Service til Ruteretur.

Fraksjon2017201820192020
Impregnert trevirke/kreosot trevirke594 000642 000824 0001 290 000
Asbest (eternitt)299 000550 000356 000274 000
PCB-vinduer400019 75113 44021 769
Klorparafinvinduer124 180112 685121 250133 967