Iris Salten IKS er eid av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Eierandelen er fordelt etter innbyggertall. Selskapet er et nonprofitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapets øverste organ er representantskapet og selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, der måloppnåelse knyttet til miljø, økonomi og samfunnet rundt oss skal vektes like tungt. 

Iris Salten IKS er morselskap i et konsern bestående av fem heleide datterselskap og fem del-eide selskaper, eid direkte av morselskapet eller av en av døtrene. De fleste selskapene jobber innenfor avfallsbransjen, men konsernet består også av et laboratorieselskap, et vannrenseselskap og et responssenter for helsetjenester, alarm og sikkerhet.

 

Organisasjonskart for Iris-konsernet
 

selskapsoversikt