Vårt miljømål:
De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Klimaregnskap for Vikan
2018201820192019Endring
Litert CO2-eLitert CO2-e
Drivstoff maskiner243 215651192 597515-21 %
Drivstoff varebiler1 37542 371672 %
Deponigass (teoretisk)5 9105 432-8 %
Kompostering (teoretisk)2 8464 03242 %
Totalt9 4119 9866 %

 

Vi har en visjon om at Vikan skal bli et nullutslippsanlegg og har derfor startet jobben med å beregne klimautslippene som skjer på anlegget. Det er tre viktige kilder til klimautslipp ved Vikan:

  • Deponigass
  • Komposteringsprosessen
  • Forbrenning av diesel i anleggsmaskiner.


Fra 2018 til 2019 var det en økning i klimautslipp på 6 prosent, spesielt som følge av økte utslipp fra komposteringen, som knyttes direkte til økte mengder matavfall behandlet. Samtidig ble utslippene fra deponiet og drivstofforbruk redusert.

Deponi

Ifølge beregninger er deponiet den største kilden til klimautslipp ved Vikan med omtrent 5400 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Deponigassen består av omtrent 60% metan, som har en 28 ganger høyere effekt på global oppvarming enn CO2. Gassen oppstår som følge av nedbryting av organisk materiale i deponiet.
  Siden 2009 har det vært forbud mot å legge organisk materiale på deponi, og de årlige klimautslippene fra deponiet synker raskt som følge av dette. I tillegg har deponiet gassoppsamling for avbrenning og energigjenvinning av oppsamlet gass til oppvarming av bygninger på Vikan, hvor metan omdannes til CO2, og dermed får en lavere effekt på klima.

Matavfall

De beregnede utslippene fra komposteringsprosessen inkluderer metan og N2O, som oppstår som følge av at ikke alt matavfallet brytes ned aerobt. Utslippsfaktorene kommer fra FNs klimapanel og er basert på et gjennomsnittlig komposteringsanlegg på verdensbasis. Det er sannsynlig at utslippene ved vårt anlegg er betydelig lavere enn beregnet som følge av god lufttilførsel og forbehandling av matavfallet.

Diesel-forbruk

Forbruk av diesel i 2019 er redusert som følge av elektrifisering, mer bruk av varebiler fremfor kjøring med anleggsmaskiner, og mer effektive anleggsmaskiner. Vi forventer fortsatt nedgang i 2020 som følge av full drift på det elektriske anlegget, samt arbeid med å redusere drivstofforbruket på andre avdelinger. Strømforbruket på Vikan har økt med 15% fra 2018 til 2019 som følge av elektrifisering av restavfallslinje og innføring av elektrisk forbehandling av matavfallet. Samtidig er det totale energiforbruket på Vikan redusert med ni prosent, fordi de elektriske maskinene er mer energieffektive enn dieseldrevne maskiner. Fra juni har vi kjøpt opprinnelsesgarantier på strømmen, som garanterer at den mengden strøm vi bruker produseres med fornybare kilder.

Flygeavfall

Det oppstår noe flyveavfall under utendørs lasting i sterk vind. I tillegg har noe flyveavfall oppstått i 2019 som følge av kverning av restavfall i bulk utendørs på grunn av oppstartsproblemer med den nye restlinja, samt at sikterest fra kompostanlegget må blandes med bulkavfall. Driftsoperatørene har fokus på å jevnlig rydde opp flyveavfall som oppstår. Totalt sett var det observert mindre flyveavfall i 2019 enn i 2018, på grunn av innføring av den nye restavfallslinjen, og dermed mindre avfall som lastes som bulk. På sommerstid har vi plukket flyveavfall en til to ganger i måneden, fra riksveien og opp mot anlegget, på parkeringsplasser, rundt hovedbygg og vektbygg og på veien opp mot deponiet. Vi mottok ingen klager på flyveavfall i 2019.

Sigevann

For de fleste renseparametere har rensingen vært tilfredsstillende. På grunn av feil motor for dosering av rensemiddelpulver ble det dosert for lite i forhold til vannmengde som skal renses. Dette har blitt rettet opp med større doseringsmotor mot slutten av året, og det er forventet stabil drift av renseanlegget fremover. Som følge av feil dosering har vi ikke oppnådd rensekravet for tungmetaller som kobber, bly og sink. Prøvetaking av sigevannet har også vært varierende, og standard prøvetakingsprosedyre har blitt iverksatt for å unngå dette.

Overflatevann

Det skal i henhold til regelverk og tillatelse gjennomføres prøvetaking og analyse av overflatevann. Prøver tas av bekkevann oppstrøms og nedstrøms for deponiet samt i grunnvannsbrønnen ved bom RV 80, nedstrøms for deponiet. 

Resipientundersøkelse

Iris Produksjon engasjerte Akvaplan Niva for gjennomføring av resipientundersøkelse sommer/høst 2019. Formålet med undersøkelsen er å dokumentere miljøeffekten av utslipp etter primærrensing av sigevann fra deponiet. Resultatene fra undersøkelsen viser at resipienten er god, og det er lite påvirkning fra vår drift.

Hovedtrekkene fra undersøkelsen:

  • Lavt TOC-nivå i sedimentet. Sedimentkvalitet er i tilstandsklasse I «svært god».
  • Varierende resultat for bløtbunnsamfunnet på stasjoner. 
  • Godt hydrologisk forhold med homogen vannmasse og høy oksygenmetning.
  • Generelt lave konsentrasjoner av metaller i sediment som tilsvarer klasse I. Kvikksølv i alle stasjoner og kobber i en stasjon var i klasse II. Lave konsentrasjoner av organiske miljøgifter i sediment, inkl. PAH og PCB.
  • Lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i blåskjell. Konsentrasjon av PAH og PCB i tilstandsklasse I «ubetydelig, lite forurenset»
  • Lav konsentrasjon av metaller i blæretang, tilstandsklasse I «ubetydelig-lite forurenset».

Resipientundersøkelsen publiseres på hjemmesiden til Iris Salten.

Skadedyr på Vikan

På grunn av at avfall måtte lagres utendørs under innstallasjon av ny produksjonslinje i restavfallshallen, var det økte problemer med skadedyr som rotter, kråke og måker på våren 2019.

Det har kommet inn noen klager fra naboer ved Vatnvatnet, knyttet til høy måkeaktivitet, men måkene ble mer eller mindre borte etter at ny restavfallslinje var på plass. Det ble slutt på lagring av avfall ute, samtidig som restavfallet ble presset og emballert med plastfolie.

Det ble skutt omtrent 1000 kråker i 2019, som det har blitt utbetalt skuddpremie på,. Det er mye mindre plager med kråker nå enn tidligere år. Det økte rotteproblemet på våren førte til store materielle skader på blant annet elektriske komponenter på biler og porter. Vi samarbeider med Rentokil om skadedyrkontroll, og det ble satt inn økt innsats for å fange rotter, samt opprydding i papirhall og mellom vegger i resthall. Rotteproblemet er nå omtrent helt borte – det observeres svært lite rotter på Vikan.

Lukt fra Vikan avfallsplass

Noe lukt fra deponi og komposteringsanlegg vil alltid forekomme, men det er betydelig redusert de senere årene. Når matavfall komposteres dannes det luktstoffer. I den daglige driften kjennes dette som ”komposteringslukt” på anlegget. I forbindelse med større massehåndtering (rivning og sikting) kan det bli frigitt mer lukt. 
Med rette meteorologiske forhold kan lukten spre seg som luktbobler. Det kan derfor forekomme episoder hvor det registreres lukt fra komposteringsanlegget et godt stykke (flere km) fra behandlingsområdet. Vi prøver derfor å tilpasse rivning og sikting til været for å unngå mest mulig spredning av lukt, og bruker et biofilter av kvernet hageavfall på rankene som reduserer luktutslipp. Iris Produksjon har engasjert et «luktpanel» for registrering av når og hvor lukt registreres. Registreringer fra 2017 framkommer av tabellen under. Luktpanelet administreres av Helse- og miljøtilsyn Salten. Det har vært en liten nedgang i antall registrerte lukttilfeller fra 2018 til 2019, og det har ikke innkommet klager på lukt fra publikum i 2019 til Iris.


 
Lukttabell
Sted2015201621720182019
Furuhaugen01221
Kjerran240--
Kvalvåg10223
Løding001--
Riksveien21561411
Tverlandet011--
Soløyvannet---31
Vasslia/Mørkved---14
Ørntuva---71
Bjørnhaugen----2
Hopen----2
Østre Løding----1
Sum620122926