Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2020 2019   Note 2020 2019
    Eiendeler      
    Immaterielle eiendeler      
    Immaterielle eiendeler 1,2 3 161 103 3 285 812
    Forskning og utvikling 1,2,6 0 0
1 206 985 704 105 Utsatt skattefordel 16 1 970 744 2 269 719
1 206 985 704 105 Sum immaterielle eiendeler   5 131 847 5 555 531
           
    Anleggsmidler      
    Varige driftsmidler      
10 679 822 10 494 663 Tomter 1,2,5 10 679 822 10 494 663
122 199 462 124 700 878 Bygninger/Avfallsplasser 1,2,5 139 737 677 137 585 953
    Biler 1,2,5 38 639 241 21 079 473
26 565 913 27 718 533 Maskiner, inventar 1,2,5 101 620 265 104 817 192
    Andre eiendeler ikke avskrivbare 2 10 000 10 000
159 445 197 162 914 074 Sum varige driftsmidler   290 678 005 273 987 281
           
    Finansielle anleggsmidler      
27 937 750 23 937 750 Aksjer i datterselskaper 1,7    
433 393 333 393 Andre aksjer 8,9 2 239 988 2 139 988
    Investering i tilknyttet selskap (Nofir AS og Patogen No) 9 5 316 107 3 805 576
1 029 327 1 029 327 Egenkapitalinnskudd livselskap 8 2 254 790 2 254 790
    Annen fordring   48 436 22 077
29 400 470 25 300 470 Sum finansielle anleggsmidler   9 859 321 8 823 106
           
190 052 652 188 918 649 Sum anleggsmidler   305 678 173 288 365 918
           
    Omløpsmidler      
578 685 864 426 Varer 1,19 5 970 287 5 928 121
           
1 389 322 3 476 258 Kundefordringer 5,12,15 29 407 378 26 432 790
2 726 448 4 361 410 Fordr på selskap i samme konsern 12    
6 871 222 6 562 525 Krav på utbytte 7    
5 545 117 5 465 141 Andre fordringer 16 9 480 819 11 120 594
13 347 913 5 742 569 Selvkost 13 13 347 913 5 742 569
29 880 022 25 607 903 Sum fordringer   52 236 110 43 286 953
           
    Markedsbaserte Aksjer 18 1 565 595 1 380 176
    Markedsbaserte Obligasjoner 18 11 794 873 11 499 109
    Andre markedsbaserte finansielle intstrumenter 18 0 3 583 099
27 434 691 42 368 283 Bankinnskudd, kontanter o l 11 77 439 084 87 076 987
           
57 893 398 68 840 612 Sum omløpsmidler   149 006 949 152 754 436
247 946 050 257 759 261 Sum eiendeler   454 685 122 441 120 354
Iris Salten IKS BALANSE   Konsern
2020 2019   Note 2020 2019
    Egenkapital      
66 702 695 63 403 519 Egenkapital i morselskapet 14,17 66 702 695 63 403 519
18 488 869 17 926 941 Fond Interkommunalt Samarbeid 14 18 488 869 17 926 941
           
    Opptjent egenkapital i døtrene      
    Annen egenkapital 14 85 560 034 84 087 566
    Minoritetsinteresser 14 1 142 809 1 525 270
85 191 564 81 330 460 Sum egenkapital   171 894 407 166 943 296
           
    Avsetning for forpliktelser      
3 555 898 2 647 720 Pensjonsforpliktelser 3,4 11 156 342 12 029 625
    Andre forpliktelser (utsatt skatt) 16 0 0
3 555 898 2 647 720 Sum avsetning for forpliktelser   11 156 342 12 029 625
           
    Langsiktig gjeld      
136 724 968 146 661 245 Langsiktig gjeld 5 216 584 739 195 932 695
136 724 968 146 661 245 Sum langsiktig gjeld   216 584 739 195 932 695
           
    Kortsiktig gjeld      
4 177 154 8 902 467 Leverandørgjeld 12 19 089 996 27 786 455
13 627 945 15 675 720 Gjeld til selskap i samme konsern 12 - -
0 243 632 Betalbar skatt 16 700 144

4 075 226

958 910 721 066 Skyldig offentlige avgifter   13 332 821 11 130 298
    Selvkost 13 0 1 579 561
    Utbytte 14 0 0
3 709 611 1 576 951 Annen kortsiktig gjeld 15 21 926 673 23 222 759
22 473 620 27 119 836 Sum kortsiktig gjeld   55 049 634 66 214 738
162 754 486 176 428 801 Sum gjeld   282 790 715 274 177 058
           
247 946 050 257 759 261 Sum egenkapital og gjeld   454 685 122 441 120 354


Vikan 31.12. 2020/24.03. 2020

 


Ragnar Pettersen
styreleder


Hilde Furuseth Johansen
styremedlem
nestleder


Lars Arve Jakobsen
styremedlem

 


Anne-Line Tverbakk
styremedlem


Monica Hansen Fjellstad
styremedlem


Ronny Seljeseth
styremedlem

 


Marit Homvaag Hansen
styremedlem


Bjørn Ove Moum
admin.direktør