Selskapene

Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de 9 kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall. Konsernet består av et morselskap, 5 heleide datterselskap og 1 datterselskap med stort majoritetseierskap.
Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for husholdningsrenovasjon i Salten. Samtidig har morselskapet flere datterselskap og eierskap med forretningsområder direkte tilknyttet avfallsbehandling. Det har også datterselskaper innenfor vekstområdet «blå næring». Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine eierkommuner.

Iris Service AS er det selskapet som drifter de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Iris Service AS utfører tjenester for Iris Salten IKS, og har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall i hele Salten. Iris Service AS drifter alle miljøtorg i Iris konsernet. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.

Retura Iris AS håndterer alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. Retura Iris AS har ansvaret for at alle sentrale avtaler gjennom Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.

Iris Produksjon AS driver deponi, grovsortering, komposteringsanlegg, jern og metall og bilsaneringsanlegg. Forretningsområde er mottak, behandling og avsetning av materialer til ny anvendelse. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.

Mivanor AS sin forretningside er å utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann tilpasset ulike bransjer. Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira, i Bodø kommune.

Labora AS sin forretningside er salg av laboratorietjenester og fiskehelsetjenester i Nord Norge. Selskapet utfører prøvetaking, analyser og er konsulenter for sine kunder. Selskapets virksomhet omfatter også FOU og formidling av FOU-kompetanse. Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira, i Bodø kommune.

HT- Safe AS er et responssenter for velferdsteknologi, sikkerhetsalarm og legevakt med døgnåpen bemanning. Selskapet har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy kommune. Iris Salten IKS eier 73,35 %.


Bærekraft i konsernet

En bærekraftig utvikling i Iris-konsernet innebærer at man balanserer økonomisk vekst, miljømessig påvirkning og sosiale forhold. Vårt samfunnsansvar går lengre enn å bare utføre tjenester for innbyggerne i Salten, våre virksomheter skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
Konsernet har definerte at våre bærekraftmål er:

illustrasjon

Styrets arbeid i 2020

Styret har behandlet 92 saker i 2020. Av viktige saker utover lovpålagte saker nevnes:
- Videreføring av arbeid med bærekraft i konsernet.
- Konsernets modell for resultatdeling.
- Arbeidsmiljøkartlegging.
- Kundetilfredshetsundersøkelse.
- Leveranse av renovasjonstjenester til kommuner utenfor eierkommunene.
- Gjennomgang av strategi for eierskap.
- Avgang administrerende direktør i Iris Salten IKS.
- Organisering av deponidriften.
Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapportering om strategi, drift, HMS,
kvalitetsarbeid og økonomi gjennom året.

Arbeid med kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.
Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
Miljø - 14001: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
HMS - 18001: Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.
Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting. Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.

Arbeidsmiljø

Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er godt. Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2020 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Iris driver et meget godt IA arbeid, og har friske medarbeidere som ønsker å møte på jobb.
Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet. Samlet fravær i konsernet var i 2020 på 3,48%. 

 
Iris-selskap Antall 
personer
pr. des. 2020
Kvinner 2020
TF=Alt fravær
Av dette er:
KF=1-3 d,
(egenmeldt)
2019
Fravær i %
2018
Fravær i %
2017
Fravær i %
2016
Fravær i %
Iris Salten 11
 1 lærling
7 TF 3,64
KF 0,32
TF 1,1
KF 0,3
TF 0,3
KF 0,3
TF 5,6
KF 0,4
TF 9,3
KF 1,0
Retura Iris 24
+1 lærling
6 TF 7,80
KF 0,32
TF 6,6
KF 0,7
TF 4,5
KF 0,5
TF 2,8
KF 0,1
TF 4,8
KF 1,0
Iris Produksjon 23
+ 1 lærling
4 TF 3,22
KF 0,62
TF 3,3
KF 0,8
TF 2,6
KF 0,7
TF 3,3
KF 0,5
TF 13,1
KF 1,1
Iris Service 53
+ 1 lærling
9 TF 5,87
KF 0,54
TF 1,9
KF 0,3
TF 4,6
KF 0,4
TF 6,6
KF 0,7
TF 5,0
KF 0,5
Mivanor 3 i Bodø
2 i Sandnes
0 TF 1,1 TF 0,2 TF 1,4
KF 0,8
TF 1,1
KF 1,1
TF 1,4
Labora 25 i Bodø
2 i Tromsø
18 TF 6,1
KF 1,9
TF 3,5
KF 0,7
TF 3,2
KF 0,8
TF 2,6
KF 1,1
TF 2,7
KF 1,7
HT Safe 1610   TF 2,76 TF 1,7 TF 2,1
KF 1,2
TF 5,7
KF 0,6
TF 7,9
KF 2,7
  152 54 3,48 2,6 2,6 3,9 6,3
 

Verneombudene i Iris bidrar aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. Det arbeides godt for at risikoforhold skal være kjent og for at risikovurderinger skal være en integrert del av daglig arbeid. I 2020 har vi totalt 15 skadetilfeller på personell. Det har ikke vært alvorlige ulykker med personskade.

 

Informasjon om årsregnskapet

I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til HT Safe AS og de fem heleide datterselskapene konsolidert.

ResultatutviklingMorselskapKonsern
(tall i tusen)202020192018202020192018
Sum driftsinntekter133 367122 715110 267289 479287 861276 931
Resultat av selvkost (inkl renter)-7 605-7 322-2 117-7 605- 7 322-2 117
Driftsresultat2025 4795 1518 28023 18129 459
Årsresultat etter skatt6 1709 15210 0797 26012 93121 302
Balansesum (totalkapital)247 946257 759222 964454 685441 120370 882
Egenkapital85 19181 33074 788171 894166 943156 621
Egenkapitalprosent34,4 %31,5 %33,5 %37,8 %37,8 %42,2 %
Selvkostfond (Iris til gode)13 3475 742- 1 579


Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å vise selskapets drift.

Negativt selvkostresultat  kr. 7 605 344
Aksjeutbytte      kr. 6 871 222
Skattekostnad kr. – 903 212

                       
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et negativt resultat etter skatt fra selskapets drift i 2020 på kr. 9 209 381.

Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:

Datterselskap Omsetning i mill. kr Res. før skatt i mill. kr Utbytte i mill. kr
  2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Retura Iris 61,9 63,4 62,9 5,4 3,8 4,44 5,6 1,7 1,30
Iris Produksjon 101,4 108,2 99 3,8 14,5 15,47 1,2 4,8 4,74
Mivanor 8,6 17,7 26,3 -2,4 -1,1 2,31 0 0 0,72
Labora 36,5 29,1 25,8 2,7 -0,3 1,18 0 0 0,34
Sum 208,4 218,4 214 9,5 16,9 23,40 6,8 6,5 7,10

 


Andre selskaper hvor Iris er største eier:  

Datterselskap Omsetning mill. kr Res. f. skatt mill.kr Utbytte mill. kr
  2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
HT Safe 8,5 9,6 10,7 -1,8 0 0,29 0 0 0,12
Nofir229,2 29,2 7,1 8,9 2,7 -5,8 -3,13 0 0 0
SUM 37,7 16,7 19,6 0,9 -5,8 -2,84 0 0 0,12
 

2)Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.

Ikke kommersielle selskap:

Datterselskap Omsetning i mill. kr Res. før skatt i mill. kr
  2020 2019 2018 2020 2019 2018
Iris Service 119,9 99,9 93,7 0,9 0,8 0,42
 

 

Styret har vedtatt at det skal utbetales utbytte fra Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 6 871 222, hvor kr 2 871 222 avsettes til Iris-fondet.

Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 6 170 397 disponeres slik:
Til egenkapitalKr. 3 299 175
Til fond for interkommunalt samarbeidKr. 2 871 222


Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2020, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold i konsernet etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av morselskap og datterselskap, det vil si konsernselskapene, er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.

Forskning og utvikling

Iris-selskapene som arbeider innenfor avfallsområdet, opplever at bransjen blir stadig mere kompleks, ved at bærekraftarbeidet har kommet på dagsorden internasjonalt og nasjonalt. Det stilles stadig nye regulatoriske krav som vi må tilfredsstille, økte forbrukerkrav, og at vår aktivitet ikke skal ha en negativ påvirkning på mennesker og miljø. I tillegg forventes det også at renovasjonsgebyret holdes lavt.
Iris Service AS og Iris Produksjon AS jobber kontinuerlig med utviklingsarbeid for i fremtiden bidra til å redusere avfallsmengdene ved økt ombruk og materialgjenvinning. Tilrettelegging for bedre sorteringsløsninger for våre kunder er her sentrale virkemidler. Prinsippet om at «forurenser betaler» er en forutsetning for å oppnå økt sortering og derigjennom renere avfallsfraksjoner for økt materialgjenvinning.
Våre øvrige datterselskaper arbeider kontinuerlig med FOU-arbeid for å være konkurransedyktige innenfor sine fagområder.

  • Mivanor AS driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi.
  • Labora AS driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse.
  • HT Safe AS driver kontinuerlig FOU-arbeid knyttet til formidling av løsninger for velferdsteknologi opp mot kommuner og private selskaper.

Påvirkning av COVID-19 pandemien

Konsernet har ikke hatt noen direkte påvirkning av pandemien, da smittebegrensende tiltak er iverksatt etter myndighetenes retningslinjer. De ansatt i alle selskaper må berømmes for sin respekt for iverksatte smitteverntiltak.
Innenfor avfallsområdet, har avfallsmengdene økt innenfor husholdningsrenovasjon, men for næringsrenovasjon, har mengdene redusert noe. Endringen skyldes nedstengning av samfunnet med tilførende endret forbrukeradferd. For våre selskap innenfor den blå næring, er det kun Mivanor AS som har fått redusert ordreinngang på grunn av pandemien. Tiltak har vært iverksatt, blant annet med permitteringer.

Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer

Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til morselskapet eller datterselskapene. Langsiktige effekter av Covid19 pandemien er vurdert per mars 2021, og vi ser at enkelte prosjekter ikke igangsettes, noe som kan påvirke innkomne kontrakter for noen av våre datterselskaper.

Finansiell risiko

Konsernet har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap. Konsernets likvidesituasjon er god og det er ikke behov for kassakreditt i drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig gjeld i forretningsbanker og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement kombinert med vurdering av den løpende renteutviklingen. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Noen av våre konkurranseutsatte
selskap har plassert ledig likviditet i finansielle instrumenter i portefølje sammensatt av aksje, obligasjons- og rentefond, med et samlet lavt risikobilde. Plasseringene er iht. konsernets finansreglement.
Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med bransjen for øvrig.

Markedsrisiko

IRIS-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall.
Labora, Mivanor og HT-Safe konkurrerer i et 100% kommersielt marked med sine tjenester og produkter. Innenfor sine markedsområder har de hver for seg sine teknologiske, geografiske og kompetansemessige fordeler. Selskapene er godt rustet for å utvikle seg videre og møte konkurranse i sine markeder.

Ytre miljø

Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom å ta i bruk elektriske maskiner ved behandling av avfall. Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.

Trainee – lærlinger

Trainee Salten er et samarbeid mellom flere selskaper i Salten-regionen med formål å trekke høyt utdannede personer til regionene. Iris Salten IKS har hatt en aktiv rolle både under etablering og fortløpende finansiering gjennom Irisfondet. I 2020 har konsernet hatt to trainee-er, siden etableringen har konsernet hatt 18 trainee-er Flere selskaper i konsernet er godkjente lærebedrifter, og har i 2020 hatt gleden av å ha fire dyktige lærlinger.

Likestilling, diskriminering og etnisitet

Ved utgangen av 2020 er det 152 fast ansatte i konsernet hvorav 54 er kvinner. I styret i Iris Salten IKS er det seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte. I styrene i datterselskapene søkes det en 60/40 % kjønnsbalanse. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Ved rekruttering søkes den beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det underrepresenterte kjønn bli foretrukket. Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt. Konsernet har flere ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn.

Takk til ansatte

Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i dette spesielle året, hvor Covid19 har påvirket vårt daglige arbeid. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.


Bodø 31.12.20/ 24.03.21

 

                                                                                    

_________________                             __________________                     ________________

Ragnar Pettersen                                 Hilde F. Johansen                                 Ronny Seljeseth

styreleder                                             styrets  nestleder                                  styremedlem

 

_________________                             __________________                    ________________

Lars Arve Jakobsen                               Monica Hansen Fjellstad               Marit Holmvaag Hansen

styremedlem                                             styremedlem                                      styremedlem    

 

                                   

                      _________________                     ________________________

                        Anne-Line Tverbakk                            Bjørn Ove Moum

              styremedlem                                         Adm. direktør