Iris Salten IKS RESULTATREGNSKAP   Konsern
Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap
2019
(Driftsinntekter og driftskostnader) Note Regnskap 2020 Regnskap 2019
      Driftsinntekter      
23 421 716 21 101 000 23 170 333 Driftsinntekter 1,20 179 533 904 188 316 865
102 340 399 101 142 331 92 222 659 Husholdningsrenovasjon 13,20 102 340 399 92 222 659
7 605 344   7 322 130 Årets resultat fra selvkost 13,20 7 605 344 7 322 130
133 367 549 122 243 331 122 715 122 Sum driftsinntekter   289 479 647 287 861 654
             
      Driftskostnader      
      Endring i beholdning egentilv driftsmidler 2 -524 438 -2 966 871
91 381 152 83 117 180 82 066153 Varekostnader   52 283 354 51 111 612
14 178 480 11 062 599 10 865 409 Personalrelaterte kostnader 3,4 113 891 314 103 526 669
14 881 089  14 148 000 13 227 514 Ordinære avskrivninger 2 43 154 468 38 301 075
      Nedskriving av anleggsmidler 2 500 000 500 000
12 723 840 11 502 997 11 076 591 Annen driftskostnad 3,6, 10 71 894 387 74 207 256
             
133 164 561 119 830 776 117 235 667 Sum driftskostnader   8 280 562 264 679 741
             
202 898 2 412 555 5 479 455 DRIFTSRESULTAT   8 280 562 23 181 913
             
      Finansinntekter      
      og finanskostnader      
287 943 283 449 400 175 Renteinntekter   799 815 1 115 165
6 915 485   6 628 778 Aksjeutbytte 7,9 7 158 88 875
      Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 2 710 531 -1 168 748
      Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 18 368 796 484 579
      Annen finansinntekt   0 0
2 139 141 3 494 000 3 155 942 Rentekostnader   3 354 112 4 324 743
      Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler  18 107 784 0
      Tap ved salg av finansielle anleggsmidler 9 0 1 992 603
      Annen finanskostnad   172 922 19 834
5 064 287 -3 210 551 3 873 011 Netto finansposter   251 482 -5 817 309
             
5 267 185 -797 996 9 352 466 Resultat før skattekostnad   8 532 044 17 364 604
-903 212 - 200 163 Skattekostnad 16 1 271 639 4 432 868
6 170 397 -797 996 9 152 303 ÅRSRESULTAT   7 260 405 12 931 736
      Minoritetsinteresser   -382 461 7 053
      ÅRSRESULTAT uten minoritetsinteresser   7 642 866 12 924 683
             
     

Minoritetsandel av resultat i HT-Safe AS

  -382 461 7 053
      Sum minoritetsandeler   -382 461 7 053