Det ble tidlig utarbeidet egen Covid-risikovurdering og iverksatt omfattende smitteverntiltak basert på nasjonale og lokale føringer og smittenivå i vårt område. Tilpasninger av tiltak er løpende vurdert.
Fra 12. mars ble det også innført «kohorter», begrensning i antall personer i kontor og møterom, forsterkede tiltak for renhold og kantine og adgangsbegrensning i alle bygg. Teams har erstattet fysisk møtevirksomhet, og reisevirksomhet har vært på et absolutt minimum i alle selskapene.
Det har i perioder vært bruk av hjemmekontor for administrativt personell. Utfordringer ved hjemmekontor har først og fremst vært mindre sosial kontakt med kolleger, mens drift har vært tilnærmet upåvirket.
Ansatte har forholdt seg lojalt til vurderingene og de mange tiltakene.
 

Systematisk arbeid

Kvalitet- og HMS arbeid i Iris Salten er et kontinuerlig og systematisk arbeid, og satsing på dette området, med god styring fra ledelse og deltagelse av alle ansatte, bidrar til et godt arbeidsmiljø og gir gode resultater.
Etiske retningslinjer, punkt 3 og 5, (vedtatt i Styret 15.03.2019) beskriver hvordan Iris praktiserer likestilling og respekt for alle menneskerettigheter på arbeidsplassen. Etiske retningslinjer er offentlig tilgjengelig på vår hjemmeside www.iris-salten.no
Iris selskapene jobber systematisk med HMS, og vi ser mange store og små resultater.
De HMS-tiltak som er gjennomført i 2020 dokumenterer vi at vi tar tak i utfordringer og finner gode løsninger. Ledelsens gjennomgang viser stor grad av samsvar mellom krav og praksis i ISO-sertifiserte Iris-selskap.
Ansatte i Iris skal ha et godt fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 

Skader og sykefravær

Iris har ikke hatt alvorlige ulykker med personskade i 2020.
Sykefraværet i 2020 har gått noe opp, noe er relatert til karantene i påvente av Covid-prøvesvar. Totalt sykefravær i konsernet 3,48 %.
 

Brann og Industrivern

Restavfallet som mottas og kvernes inneholder ofte farlig avfall som har medført mange branntilløp. Brann har fortsatt vært et hovedtema i HMS arbeidet også i 2020. Det er registrert totalt 38 branntilløp under kverning av restavfall som har inneholdt farlig avfall/Litiumbatterier. Personell er drillet til å iverksette øyeblikkelige tiltak ved branntilløp, og det er høyt fokus på forebyggende tiltak i alle driftsenheter.

Fra 01.01.2020 er Iris Produksjon underlagt Forskrift om Industrivern. Det er etablert en gruppe kvalifisert personell som utgjør 1. linje i Industrivernet. Disse skal kunne håndtere kritiske hendelser i åpningstiden inntil nødetater er på plass. Kritiske fokusområder for Industrivern er i hovedsak brann, ulykke og utslipp til resipient. Det er gjennomført kursing og øvelser i samarbeid med Salten Brann. Påkrevet utstyr og varslings- og sambandsutstyr er kommet på plass i mobil enhet.
 

Løpende HMS-arbeid

  • Interne revisjoner: vårt viktigste enkeltverktøy for kvalitetsheving. Gjennomføres årlig i alle avdelinger/enheter.      
  • Opplæring og oppfølging av nytilsatte og vikarer er velfungerende.
  • Totalt 6 verneombud i konsernet, samarbeid med vernetjeneste fungerer meget godt.
  • Vernerunder og risikovurderinger gjennomføres minimum årlig i alle enheter og avdelinger.
  • Forbedringsarbeid gjennom analyse av avvik og iverksetting av tiltak.
  • AMU: fungerer godt, totalt 36 saker behandlet i 4 ordinære AMU møter i 2020.
  • Godkjent BHT med spisskompetanse leverer tjenester iht Handlingsplan.


Kompetanseheving

  • Kompetanseheving og tilpasset opplæring skjer hele tiden i takt med utviklingen, og bidrar til å heve kvaliteten på resultatet av arbeidet som gjøres.
  • Godkjent lærlingebedrift, totalt 4 lærlinger, gjenvinnings- maskin- og Transportfag.


Tilsyn fra myndigheter

Brannkontroll (årlig krav): Iris Vikan, Labora i Bodø og Tromsø.
Fylkesmannen i Nordland: Brevkontroll- Innsamling mottak og håndtering av isolerglassruter.
 

Skader, ulykker og sykefravær

Iris selskapene har i 2020 ikke hatt alvorlige ulykker. Det har imidlertid vært hendelser med skade på driftspersonell som har medført lengre sykefravær. Det har i tillegg vært nestenulykker med stort skadepotensial, spesielt gjelder dette branntilløp under kverning av restavfall.

Oversikt over skader, ulykker og mindre avvik
Type HMS-avvik201520162017201820192020
Ulykke med mindre personskade11393212