Iris Salten IKS   Konsern
2020 2019   2020 2019
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
5 267 185  9 352 466 Resultat før skattekostnad 8 532 044 17 364 604
-243 632 -717 929 Periodens betalte skatt -4 075 226 -6 374 328
    Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -919 487  
14 881 089 13 227 514 Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 43 654 468 38 801 075
    Verdiendring finansielle anleggsmidler -261 012 -484 579
    Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling -2 710 531 1 168 748
    Reinvesterte renter verdipapirer -203 855 -354 186
    Gevinst/Tap ved salg av verdi papirer -45 984 1 1854 184
285 741 -709 166 Endring i varelager -42 166 -3 210 924
2 086 936 -2 298 020 Endring i kundefordringer -2 983 580 550 243
-4 725 313 971 993 Endring i leverandørgjeld -8 696 459 10 839 350
908 178 408 909 Endring i pensjonsforpliktelser -873 283 -1 967 937
-7 284 987 -7 439 205 Endring i andre tidsavgrensningsposter -5 004 618 -9 867 146
11 175 197 12 796 562 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 26 370 311 48 319 104
         
    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
626 875   Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 7 686 372 478 000
-12 039 086 -13 600515 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -67 029 203 -78 499 239
    Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak   499 644
-4 100 000 -100 000 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -100 000 -100 000
    Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer/fond    
    Innbetalinger ved salg av verdipapirer/fond 3 611 766 4 386 082
    Utbetailnger ved lån tilknyttet selskap   -600 675
    Innbetalinger ved salg av andre investeringer 600 675  
  -65 509 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer   -65 509
-15 512 211 -13 766 024 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -55 230 390 -73 901 697
         
    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
  34 330 025 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 56 092 744 73 066 473
2 370 503   Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 906 437  
-9 936 277 -10 720 820 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -35 467 701 -17 013 234
  275 721 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld   -1 058 533
    Utbetalinger av utbytte   -31 315
-2 309 294 -2 610 000 Utbetalinger fra IRIS-fondet -2 309 294 -2 610 000
-721 510 5 267 270 Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern    
-10 596 578 26 542 196 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 19 222 186 52 353 391
         
-14 933 592 25 572 734 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -9 637 893 26 770 798
42 368 283 16 795 549 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 87 076 977 60 306 179
27 434 691 42 368 283 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 77 439 084 87 076 977