Underentreprenøren som hentet avfall hos husholdninger og næringsliv i distriktet gikk konkurs i mars 2019. 2020 ble dermed første hele året med henting av avfall fra alle husholdinger i Salten for Iris Service. Også Retura Iris har tatt over en god del av avfallshentingen for næringslivet i distriktet, som tidligere ble hentet av entreprenør. 
I 2020 ble deler av Tysfjord innlemmet i Hamarøy. Avfallsområdet til Iris ble dermed utvidet, noe som også var med på å øke antall kjørte kilometer for begge selskapene. 

Totalt havnet de på 819.381 kilometer i 2020.

Iris Produksjon tar imot og sender avfallet videre ut fra sitt anlegg, og de har et tydelig mål om å sende så mye avfall som mulig via båt og bane, i stedet for vogntog.
I noen tilfeller er vogntog å foretrekke fordi lokal avsetning på avfall skaper kortere transportveier og markant lavere trafikkbelastning. Mens vi tidligere sendte større mengder trevirke med båt til energigjenvinning i Sverige, leverte Iris Produksjon i 2020 nesten alt sitt trevirke, omtrent 10 000 tonn, til Keiseren Fjernvarmeanlegg i Bodø. I tillegg ble en båt med 1800 tonn trevirke sendt til materialgjenvinning i Europa.

Alt blandet papir fra husholdningene i 2020 ble sendt med tog til Trondheim for videre sortering og gjenvinning, og blandede metaller sendes med båt til Fredrikstad for materialgjenvinning. På slutten av 2020 begynte vi også å sende restavfall med båt til Tromsø, og 2 båter med omtrent 2000 tonn restavfall totalt ble sendt ut før jul. Dette tilsvarer omtrent 70 vogntog som ellers ville kjørt langs vegen til Sverige. 

Øvrig avfall som ikke har sluttbehandling på Vikan, transporteres fortsatt ut langs veiene, i hovedsak til gjenvinningsanlegg i Norge og Sverige, men i årene som kommer vil vi sende stadig mer avfall på båt og med tog.