2020 har vært et annerledes år for Iris-konsernet. Da pandemien kom i mars og Norge stengte ned, så vi umiddelbart effekten av at de nasjonale smitteverntiltakene endret forbrukeradferden. Våre kunder har nok aldri fornyet sine hjem og hytter slik som i 2020. Dette gjorde at trafikken på våre miljøtorg økte betydelig. Våre ansatte ble virkelig satt på prøve ved at de måtte passe på at smitteverntiltakene ble opprettholdt mellom kunder og ansatte, i tillegg til at trafikken skulle avvikles på en god måte. Dette ble løst forbilledlig. Jeg vil også takke tålmodige kunder.

Konsernet har ikke hatt noen direkte påvirkning av pandemien, da smittebegrensende tiltak er iverksatt etter myndighetenes retningslinjer. De ansatte i alle selskaper må berømmes for sin respekt for iverksatte smitteverntiltak.

Fremtidige rammebetingelser

2020 har vært et år hvor FNs bærekraftmål har blitt satt på dagsord både internasjonalt, nasjonalt og i Iris-konsernet. Det stilles stadig nye regulatoriske krav som vi må tilfredsstille, økte forbrukerkrav, og at vår aktivitet ikke skal ha en negativ påvirkning på mennesker og miljø. I tillegg forventes det også at renovasjonsgebyret holdes lavt.
En bærekraftig utvikling i Iris-konsernet innebærer at man balanserer økonomisk vekst, miljømessig påvirkning og sosiale forhold. Vårt samfunnsansvar går lengre enn bare å utføre tjenester for innbyggerne i Salten. Våre virksomheter skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Tilbakeblikk

Iris ble etablert for snart 30 år siden for å håndtere avfallet fra husholdninger og bedrifter i hele Salten. Vi var tidlig ute med å se avfall ikke bare som et problem, men en ressurs. Utsortering av matavfall og papp og papir startet allerede i 1997. Og i 2003 gikk like mye avfall til gjenvinning som til deponi. Da deponiforbudet kom i 2009 ble alt avfall gjenvunnet, enten som energi eller som råstoff til ny produkter. Vi var med andre ord tidlig ute med å gjøre avfallet mer bærekraftig og en del av sirkulærøkonomien.

Bærekraftarbeid i Iris konsernet

I 2020 tok vi bærekraftarbeidet videre med en satsing i hele konsernet, der vi ønsker å ta et enda sterkere grep for miljø og samfunn. Våre selskaper skal nå rapportere på en tredelt bunnlinje. Det betyr at vi ikke lenger bare skal måle oss selv på hvilken økonomisk gevinst vi skaper, men også hvordan vi påvirker miljøet og samfunnet rundt oss.

 

bærekraft

For å nå våre bærekraftmål må Iris sammen med våre kunder og partnere samarbeide om økt ombruk, gjenbruk, materialgjenvinning og forbruksreduksjon. På denne måten løftes avfallet opp i avfallspyramiden.
Innenfor bærekraft vil Iris være en kompetanseleverandør og pådriver for slike prosjekter. Vi er allerede i gang med flere prosjekter som bidrar til å forlenge levetiden til produkter.
Gjennom Omatt Gjenbruksverksted samarbeider Iris og Røde Kors om reparasjon og salg av hvitevarer og andre elektriske produkter som har blitt kassert.
Frem Bodø utvikler konseptet Egna, som skal bli et kjøpesenter for bærekraft, og Iris er med som samarbeidspartner for å sikre at avfallsressurser kan få nytt liv her.
Kirkens Bymisjon henter ødelagte sykler fra miljøtorg, reparerer dem og selger dem ved Pedalen Sykkelverksted.

Visjonen om et Nullutslipp Vikan er ledestjernen for vårt arbeid på avfallsanlegget på Vikan. Dette betyr at vi har en målsetning om å minimere utslippene av klimagasser og andre forurensninger fra anlegget. Dette innebærer blant annet at:

  • vi reduserer bruken av fossilt drivstoff gjennom elektrifisering og bruk av alternative drivstoff
  • vi transporterer avfallet med båt eller bane så langt det er mulig
  • vi overvåker og renser sigevannsutslipp fra deponiet med topp moderne teknologi
  • vi gjennomfører tiltak for å redusere flygeavfall fra vår drift
  • vi følger opp luktutslipp som oppstår som følge av kompostering

Bærekraftsatsingen betyr av vi ikke bare skal redusere de negative sidene av driften vår, men også skape positive effekter for innbyggere i Salten. I egen drift har vi fokus på gode arbeidsforhold for våre ansatte, kompetanseheving og trivsel, og bruker lærlinger og trainee-er i stor grad, for å skape arbeidsplasser for unge dyktige mennesker og bidra til å tiltrekke høy kompetanse til regionen. I tillegg samarbeider vi med blant andre Kirkens Bymisjon, Trainee Salten, Filmfest Salten og Ungt Entreprenørskap om prosjekter for økt samfunnsnytte utover vår daglige drift, og er stolt bærekraftsambassadør for Action Now i regi av Bodø/Glimt.  

Vi skal fortsette innsatsen for miljøet og samfunn inn i 2021, og håper at andre bedrifter i Salten-regionen også lar seg inspirere til å gjøre konkrete handlinger for å drive mer bærekraftig. En sirkulær økonomi, hvor alle ressursene brukes om og om igjen, er en viktig nøkkel for å oppnå målene.

HT Safe

Velferdsteknologi er et satsningsområde for alle kommuner som ønsker å legge til rette for at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. HT Safe, som er en del av Iris-konsernet, har vært en aktør i dette markedet i 35 år, og et av satsningsområdene er leveranse av helsefaglig responssentertjeneste for hele spekteret av velferdsteknologi. Også innenfor området sikkerhetsradioer ønsker HT Safe fortsatt å være landet ledende leverandør. I 2020 har selskapet arbeidet med digitalisering av sine løsninger mot velferdsteknologi, og i 2021 vil selskapet strekke seg videre for å være en foretrukket leverandør som helsefaglig responssenter for kommunen.

Labora

Labora har vært igjennom et hektisk år med stor vekst i antall mottatte prøver, som også gjenspeiles i økt omsetning. For å kunne serve kunden på en god måte har det vært svært viktig å unngå covid-smitte blant de ansatte, og 2020 har vært et år med et strengt regime når det gjelder smitteverntiltak, som naturlig direkte har påvirket våre ansatte. Jeg ønsker å takke alle ansatte for deres tålmodighet og enorme arbeidsinnsats i året som har vært.
Digitalisering er et område Labora har hatt stor fokus på de siste årene, med lansering av et nytt og selvutviklet fagsystem for laboratorietjenester og prøvetakning, LIMS. I 2021 skal selskapet utvikle enda bedre løsninger for sine kunder. Målet er også å knytte kunden tettere til seg gjennom å være en faglig rådgiver. Der for vil konsulentbistand gjennom rådgivning og digitale kurs vil være et stort satsningsområde i 2021.

Bjørn Ove Moum
Konstituert administrerende direktør