Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.  Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseført FoU avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varer
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet.
Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er innarbeidet i regnskapet.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse vurderes etter løpende avregnings metode. Det vil si at opparbeidet forventet fortjeneste tas til inntekt i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fullføringsgradren beregnes som påløpte kostnader i forhold til forventet totalkostnad.
Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning til forpliktelser under annen kortsiktig gjeld.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag
av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet.

Selvkost
Miljøtorgene i distriktet benyttes både av private og lokalt næringsliv. Fra 2018 er inntekter knyttet til drift av Miljøtorgene tatt inn i regnskapet til Iris Service AS. I tillegg har Iris Service AS noe mindre inntekter fra næring. Dette er skattepliktige inntekter, mens øvrige inntekter er innenfor selvkostområdet. Skattepliktig resultat fremkommer etter splitting av ordinært resultat mellom husholdningsrenovasjon (selvkost) og næring. Selvkostresultatet overføres til Iris Salten IKS, og innarbeides i morselskapets selvkostregnskap.

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper som morselskapet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Minoritetsinteressene inngår i konsernets egenkapital.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel mellom 20-50%). Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skattefordel/utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

 

Note 2: VARIGE DRIFTSMIDLER
 

  Bygg og anlegg Maskiner inventar Tomter Anlegg under utf. Sum
Anskaffelselskost 01.01.20 209 840 871 60 324 878 10 494 663 116 001 280 776 413
Tilgang i året 2 579 949 5 473 300 185 159 7 100 392 15 338 800
Avgang i året - 3 780 861 - 3 299 714 7 080 575
Anskaffelselskost 31.12.20 212 420 820 62 017 317 10 679 822 3 916 679 289 034 638
           
Akk. Av- og nedskr. 01 01 2020 85 255 994 32 606 345 - - 117 862 339
Akk. Av- og nedskr. 31 12 2020 94 138 038 35 451 404 - - 129 589 442
Balanseført verdi 31.12.20 118 282 782 26 565 913 10 679 822 3 916 679 159 445 196
           
Årets avskrivninger 8 882 044 5 999 045 - - 14 881 089
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år      
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33%      
Konsern Bygg og anlegg Maskiner og inventar Biler Tomter Immaterielle eiendeler/ rettigheter FOU Anlegg under
utførelse immatr
Annlegg under
utf. bygg maskin
Ikke avskr,bare driftsmidler  Sum
Anskaffelselskost 01.01.20 224 604 641 207 147 538 60 190 013 10 494 663 509 705 446 770 3 161 900 1 204 709 10 000 507 769 939
Tilgang i året 9 816 887 22 241 702 30 486 644 185 159 3 349 396   187 496 7 411 029   73 678 313
Avgang i året   14 211 035 11 809 300 - -   3 349 396 3 347 655   32 717 386
Anskaffelselskost 31.12.20 234 421 528 215 178 205 78 867 357 10 679 822 3 859 101 446 770 - 5 268 083 10 000 548 730 866
Akk. Av- og nedskr. 01.01.2020 88 223 397 102 330 346 39 110 540 - 385 794 446 770 - - - 230 496 847
Akk. Av- og nedskr. 31 12. 2020 98 600 530 114 909 344 40 228 116 - 697 999 446 770 - - - 254 882 759
Balanseført verdi 31.12.20 135 820 998 100 268 861 38 639 241 10 679 822 3 161 102 - - 5 268 083 10 000 293 848 107
                     
Årets avskrivninger 10 084 778 23 387 300 9 402 877 - 312 205 -   - - 43 187 160
Årets nedskrivninger     500 000             500 000
Økonomisk levetid 5 - 30 år 3-15 år 5-7 år   3-5 år          
avskrivningsplan: lineær 3,33% - 20% 6,67% - 33,33% 15%-20%   20-33% 10%        
Iris Salten IKS: Investeringer og finansiering 2020 Rest budsjett IB tidligere år Budsjett 2020 Investert 2020 Restbeløp UB 2020
Innsamlingsutstyr -839 572 5 250 000 4 028 000 382 428
Data/inventar/utstyr -1 040 288 1 280 000 1 640 000 -1 400 288
Utvidelse av Miljøtorg 41 420 947 19 300 000 9 482 800 51 238 147
Bygg og anlegg Vikan 20 586 573 0 188 000 20 398 573
Sum 60 127 661 25 830 000 15 338 800 70 618 861Note 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.
 

  Iris Salten iks
2020
(tall i tusen)
Konsern
2020
(tall i tusen)
Iris Salten iks
2019
(tall i tusen)
Konsern
2019
(tall i tusen)
Lønninger 10 972 96 120 8 043 88 014
Arbeidsgiveravgift 898 7 894 777 7 370
Pensjonskostnader 1 968 7 941 1 862 6 364
Andre lønnsrelaterte ytelser 340 1 936 184 1 779
Sum 14 178 113 891 10 866 103 527
  Iris Salten IKS
2020
Konsern
2020
Iris Salten IKS
2019
Konsern
2019
Adm Direktør lønn inkl. resultatdeling 3 550 183   1 166 653  
Adm direktør pensjonskostnader 271 637   185 158  
Godtgjørelse styre 344 908 1 092 178 290 317 1 006 862
Godtgjørelse representantskap 5 140   9 886 9 886
Lovpålagt revisjon (eks mva) 139 066 590 399 121 093 518 190
Attestasjoner (eks mva) 0 0 4 928 4 928
Annen bistand revisjon (eks mva) 85 769 105 769 21 021 75 257
Rådgivning BDO 447 947 447 947 0 0
Gjennomsnittlige antall årsverk: 11 153 11 151


Det er inngått en sluttavale med tidligere adm direktør som er inkludert i lønn til adm direktør i tabellen over.
Resultatdeling er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Resultatdeling for konsernet som ble utbetalt i 2020 er på grunnlag av overskudd 2019 fra datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomheter (Retura Iris AS, Iris Produksjon AS, Mivanor AS, Labora AS og HT Safe AS).
Samlet resultatdeling for konsernet som er avsatt i 2019 og utbetales i 2020 er kr 1 629 761 til resultatdeling, og kr 407 441 til personalrettede tiltak.
Det er ikke avsatt resultatdeling for konsernet i 2020.
Iris Salten IKS og datterselskaper yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Det belastes ikke renter av lånebeløpet som nedbetales i sin helhet over ett år.
Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helhet. Ved utgangen av året var saldoen kr 62 323.
 

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER
 

Foretaket og konsernenhetene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har ordninger som oppfyller kravene i denne lov.

Iris Salten IKS:
Iris Salten IKS har pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke.
Fra 2020 er det opprettet ordning med innskuddplan for alle ansatte under 55 år. Ansatte over 55 år har fortsatt ordning med ytelsesplan. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Premier til innskuddsbasert pensjonsordning som er organisert gjennom et livsforsikringselskap kostnadsføres
den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.
Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende innskuddsordningen                                         712 149
Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende AFP ordningen inkl Sliterordningen                  100 798
Antall ansatte som er med i AFP-ordningen er 11 ansatte (herav 5 over 61 år).

Ordningen med ytelsesplan for ansatte over 55 år gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.
Tidligere adm. direktør har inngått en pensjonsavtale i 2005, som gir 66% pensjon fra fylte 65 år. Samlet pensjonsforpliktelse i dagens kroneverdi er kr 1 191 941 på opphørstidspunktet.

Konsern:
Datterselskapene Iris Service AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Labora AS byttet 1.5.18 fra en ordning med ytelsesplan til innskuddsplan. Dette omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 20% stilling og er over 18 år. Dette gjaldt for alle ansatte under 55 år. Ansatte over 55 år har fortsatt ordning med ytelsesplan. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Premier til innskuddsbasert pensjonsordning som er organisert gjennom et livsforsikringselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til den kollektive forsikrede pensjonsordningen balanseføres ikke.
Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og avskastning på pensjonsmidlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.

Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende innskuddsordningen                                 5 344 981
Kostnader (eks. arbeidsgiveravgift) vedrørende AFP ordningen inkl Sliterordningen          1 294 217
Antall ansatte som er med i AFP-ordningen er 237 ansatte (herav 33 over 61 år).

De selskaper i konsernet som har hatt ytelsespensjon i 2020 (for ansatte over 55 år pr. 1.5.18 i følgende selskap: Iris Salten, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS og Labora AS) er konsolidert i tabellen nedenfor.

PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA IRIS SALTEN
IKS 2019
IRIS SALTEN
IKS 2020
KONSERN
2019
KONSERN
2020
Nåverdi av årets opptjening 1 267 215 1 239 053 3 065 275 2 958 136
Rentekostnad 859 453 747 769 2 697 957 2 356 956
Brutto pensjonskostnad 2 126 668 1 986 822 5 763 232 5 315 092
Forventet avkastning -1 143 936 -1 101 039 -3 698 191 -3 582 026
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 64 821 92 528 304 161 322 196
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 1 047 553 978 311 2 369 202 2 055 262
Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 82 757 74 685 187 167 142 740
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 64 450 0 64 450 -201 899
Resultatført planendring 0 0 -431 546 0
Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk. 0 0 0 0
Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk. 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Resultatført pensjonskostnad 1 194 760 1 052 996 2 189 273 1 996 103
Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) 4 719 0 4 719 -14 782
PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2019
BESTE ESTIMAT
31.12.2020
BESTE ESTIMAT
31.12.2019
BESTE ESTIMAT
31.12.2020
BESTE ESTIMAT
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31 569 409 34 662 092 100 840 689 110 605 134
Pensjonsmidler 29 123 530 32 080 202 94 282 758 101 762 612
Netto forpliktelse før arb.avgift 2 445 879 2 581 890 6 557 931 8 842 522
Arbeidsgiveravgift 193 224 203 969 518 076 698 559
Netto forpliktelse inkl. aga 2 639 103 2 785 859 7 076 007 9 541 081
Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl.aga -844 938 -391 013 3 738 012 392 326
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga -66 749 -30 889 295 302 30 994
Ikke resultatført planendringer 0 0 0 0
Balanseført nto forpliktelse/(midler) etter aga 1 727 416 2 363 957 11 109 321 9 964 401
Herav balanseført aga 126 475 173 080 813 378 729 553
AVSTEMMING 2019 2020 2019 2020
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor 2 238 811 1 727 416 13 997 563 11 109 321
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 1 194 760 1 052 996 2 189 273 1 996 103
Aga innbetalt premie/tilskudd -124 918 -28 080 -371 755 -211 784
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm -1 581 237 -388 375 -4 705 760 -2 929 240
Ført mot egenkapital 0 0 - -
Ført mot egenkapital aga 0 0 - -
Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år 1 727 416 2 363 957 11 109 321 9 964 401
MEDLEMSSTATUS 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2021
Antall aktive 10 4 33 27
Antall oppsatte 30 34 217 221
Antall pensjoner 12 14 49 51
FORUTSETNINGER 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2019 31.12.2021
Diskonteringsrente 2,30 % 1,70 % 2,30 % 1,70 %
Lønnsvekst 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 %
G-regulering 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Pensjonsregulering 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 %
Forventet avkastning 3,80 % 3,10 % 3,80 % 3,10 %
Agasats 7,90 % 7,90 % 7,90 % 7,90 %
Amortiseringstid 8 8 8 8
Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning inkl arbeidsgiveravgift.
Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.

 

Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER
 

Iris Salten IKS 2020 2019
Gjeld til kredittinstitusjoner 136 724 968 146 661 245
Pantsikret gjeld 34 208 888 35 800 000
     
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld: 2020 2019
Bygninger 92 168 199 97 267 463
     
  2020 2019
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 92 536 553 91 669 550
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt: - -
Konsern 2020 2019

Gjeld til kredittinstitusjoner

216 584 738 195 931 699
Pantsikret gjeld 114 068 658 85 070 454
Iris Produksjon har stilt kausjon for tilknyttet selskap Nofir AS for kr 950 000    
     
Bokført verdi av eiendeler til sikkerhet for pantegjeld i konsernet 2020 2019
Bygninger 92 168 199 97 267 463
Driftstilbehør/maskiner 41 670 166 51 077 050
Flåtepant motorvogn 38 337 658 14 249 381
Kundefordringer 28 860 752 20 040 301
Sum 201 036 775 182 634 195
     
  2020 2019
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt for konsernet 104 447 927 103 586 108
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt for konsernet - -
 


Note 6: FORSKNING OG UTVIKLING
 

Datterselskapet Labora har utviklet en nytt laboratoriesystem i 2020, og utviklingsprosjektet ble godkjent innen skattefunn-ordningen.
18% av godkjente prosjektkostnader i 2020, kr 272 519 er bokført som reduksjon av kostnadene i resultatregnskapet.
Mivanor har i 2019 jobbet med en renseløsning for PFAS. Utgiftene til Fou er kostnadsført.

 

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV
 

Firma Anskaffelses-tidspunkt Forretn.
kontor
Eierandel Kostpris Selskapets aksjekapital Verdi i balansen
Iris Service A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 1 547 000 1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S 03.12. 2001 Bodø 100% 615 000 500 000 615 000
Iris Produksjon A/S 30.11. 2005 Bodø 100% 16 006 000 2 000 000 16 006 000
Mivanor AS 29.10. 2014 Bodø 100% 2 000 000 500 000 2 000 000
HT Safe AS 2005/2010/2011 Hamarøy 73,35% 1 319 750 279 454 1 319 750
Labora AS 2010/2018 Bodø 100 % 2 450 000 2 200 000 2 450 000
Sum           23 937 750 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 
 

Note 8: AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER
 

Ført opp i balansen som Kostpris Forretn. kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende til sammen Verdi i balansen
Finansielle anleggsmidler:              
Kunnskapsparken AS Bodø 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33% 1 000 201 000
Nord Salten Kraft AS * - Hamarøy 3 892 320 398 0,01 % 1 32 393
Bodøregionens
Utviklingsselskap AS
100 000 Bodø 4 050 000 1000 2,22 % 90 100 000
Avfallsmegling Nord AS 100 000 Tromsø 120 000 500 20.00 % 240 100 000
Egenkapitalinnskudd i KLP             1 029 327
SUM             1 462 720

* Aksjene ble tildelt etter omdanning av selskapet fra andelslag til aksjeselskap. 
 

Note 9: AKSJER I KONSERNET
 

Finansielle anleggsmidler: Kostpris Forretn.kontor Selskapets aksjekapital Antall aksjer Eierandel Pålydende tilsammen Verdi i balansen
Kunnskapsparken AS 201 000 Bodø 6 000 000 200 3,33 % 1 000 201 000
Bodøregionens
Utviklingsselskap AS
100 000 Bodø 4 050 000 1000 2,22 % 90 100 000
Avfallsmegling Nord AS 100 000 Tromsø 120 000 500 20,00 % 240 100 000
Retura Norge AS 1 732 636 Oslo 4 885 914 833 6,97 % 409 1 732 636
Nord-Salten Kraft AS - Hamarøy 3 892 320 993   1 106 352
Sum             2 239 988
 
Aksjer i tilknyttet selskap              
NOFIR AS 1 176 300 Bodø 663 700 2685 40,45% 100 2 390 300 
PatoGen Nord AS 800 000 Bodø 1 000 000 1000 40,00 % 1 000 800 000


Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at investeringen vurderes til investors andel av egenkapitalen,
og at andelen av resultatet inntekts-/utgiftsføres i investors resultatregnskap. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet (utbytte) tillegges investeringen i balansen.
Patogen Nord AS har ikke avlagt årsregnskap for 2020 ennå, og ved innarbeidelse av tilknyttet selskap i konsernregnskapet er foreløpige regnskapstall benyttet som estimat.

Aksjer i tilknyttet selskap
  Årsresultat Egenkapital
pr. 31.12.20
Inntektsført
resultatandel
Verdi i konsernets
balanse
NOFIR AS 2 695 170 6 303 054 1 872 496 2 954 086
PatoGen Nord AS 3 148 662 2 905 041 838 035 2 362 021

 

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)
 

Leieavtaler
(tall i tusen)
Type anlegg Antall år Morselskap
2020
Konsern
2020
Morselskap
2019
Konsern
2019
Miljøtorg Tømmerneset  Tomt Eiet fra 2020     8 173 8 173
Miljøtorg Misvær Tomt & hus Oppsigelig 69 392 69 392 66 388 66 388
Miljøtorg Reipå(deponi) Tomt Avsluttet     22 500 22 500
Miljøtorg Beiarn Tomt Ubegrenset 4 314 4 314 4 314 4 314
Miljøtorg Furulund Leie av vei Ubegrenset 3 992 3 992 3 508 3 508
Labora AS Lokaler Oppsigelig   2 497 267   2 173 885
Mivanor AS Lokaler Oppsigelig   467 566   106 254Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD

  Iris Salten IKS
2020
Iris Salten IKS
2019
Konsern
2020
Konsern
2019
Bundne bankinnskudd 709 334 577 380 5 250 683 4 840 863Note 12: MELLOMVÆRENDE MELLOM SELSKAP I SAMME KONSERN 
 

År 2020
(tall i tusen)
FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Retura Iris AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 2 13 625 0 0 38 0
Retura Iris AS 948   417 3 017 0 0 13
Iris Service AS 424 312   5 952 0 0 7
Iris Produksjon AS 1 318 62 16   0 264 0
Labora AS 83 2 15 0   0 0
Mivanor AS 61 0 0 0 25   0
HT Safe AS 90 5 9 0 0 0  
SUM 2 960 383 14 082 8 969 25 302 20
År 2019 FORDRINGSHAVER
Skyldner (tall i tusen) Iris Salten IKS Retura Iris AS Iris Service AS Iris Produksjon AS Labora AS Mivanor AS HT Safe AS
Iris Salten IKS - 6 15 680 0 0 361 0
Retura Iris AS 548   501 2 932 0 0 12
Iris Service AS 2 895 678   6 390 0 0 6
Iris Produksjon AS 916 44 734   0 67 0
Labora AS 277 0 0 0   0 0
Mivanor AS 120 0 0 0 0   0
HT Safe AS 214 0 0 0 0 0  
SUM 4 970 728 16 915 9 322 0 428 18Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON KOMMUNEVIS OVERSIKT
 

Kommunenavn Nettobeløp
fakturert 2019
Nettobeløp
fakturert 2019
Nettobeløp
fakturert 2018
Nettobeløp
fakturert 2017
Nettobeløp
fakturert 2016
Nettobeløp
fakturert 2015
Nettobeløp
fakturert 2014
Nettobeløp
fakturert 2013
Nettobeløp
fakturert 2012
Bodø 65 116 420 58 982 169 55 842 882 56 552 766 54 692 093 51 576 518 49 464 442 48 970 094 48 353 614
Beiarn 1 226 615 1 159 899 1 105 507 1 072 962 1 018 848 964 174 934 527 941 448 937 845
Fauske 12 126 098 11 125 824 10 713 232 11 108 596 10 336 699 9 788 642 9 359 083 9 330 676 9 198 935
Gildeskål 2 402 995 2 200 321 2 075 017 2 123 375 2 022 850 1 939 602 1 847 020 1 886 622 1 818 210
Hamarøy 3 111 886 1 886 610 1 869 727 1 959 543 1 784 010 1 705 562 1 597 492 1 582 420 1 552 367
Meløy 7 643 733 7 067 071 6 866 403 7 009 188 6 668 482 6 312 628 6 103 055 6 129 990 6 085 964
Saltdal 5 331 201 4 912 677 4 744 873 4 910 982 4 674 692 4 410 781 4 256 593 4 262 868 4 242 635
Steigen 3 048 035 2 735 351 2 647 405 2 621 516 2 444 171 2 299 557 2 225 553 2 258 326 2 192 342
Sørfold 2 333 416 2 152 738 2 090 657 2 171 845 2 046 527 1 940 236 1 861 706 1 861 406 1 858 982
Totalt netto fakturert 102 340 399 92 222 659 87 955 703 89 530 774 85 688 372 80 937 700 77 649 471 77 223 850 76 240 894
Resultat av selvkostregnskapet inkl renter 7 605 344 7 322 130 2 117 581 -5 637 377 26 241 6 223 517 8 654 402 1 679 047 −5 605 171
Sum Husholdingsrenovasjon 109 945 743 99 544 789 90 073 284 83 893 397 85 714 613 87 161 217 86 303 873 78 902 897 70 635 723
  Årlig resultat Inkl akkumulert  årlig rente* 
Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
Selvkostregnskapet 2017  5 620 154 3 697 143
Selvkostregnskap 2018 (underskudd) -2 179 377 1 579 562
Selvkostregnskap 2019 (underskudd) -7 274 799 -5 742 568
Selvkostregnskap 2020 (underskudd) -7 473 581 -13 347 911


*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin.
Årets resultat (underskudd) er innarbeidet i resultatregnskapet med kr 7 605 344 (inkl renter) og akkumulert resultat er innarbeidet i balansen.

 

Note 14: EGENKAPITAL
 

Egenkapital
(tall i tusen)
Iris Salten IKS Konsernet
  Annen EK Fond Sum Annen EK Iris fond Minoritet Sum
Egenkapital 1.1.2020 63 404 17 926 81 330 147 492 17 926 1 525 166 943
Kapitalendring konsern             -
Utbetalt fra Irisfondet 2020 - -2 309 -2 309   -2 309   -2 309
Årets resultat 6 170 - 6 170 7 643   -382 7 261
Tilført Iris Fondet -2 871 -2 871 - -2 871 -2 871   -
Avsatt utbytte       -      
Egenkapital 31.12.2018 66 703 18 488 85 191 152 264 18 488 1 143 171 895

 

IRISFONDET 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Inngående balanse     9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336 11 035 653
Årets Bruk                  
Salten Brann, kjemikalieberedskap           1 000 000   750 000 750 000
Digitalisering av byggesaksbehandling       1 000 000 500 000        
HMTS,         200 000        
Sykkel i Salten         150 000        
Reisestøtte Newton         680 000        
Fauna KF, Start opp Salten       100 000 220 000        
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.)         360 000        
Eierskapsmeldingen         362 343        
Saltentinget           200 000     150 000
Prosjekt Geodata                 190 000
Saltdal komm. sjøørret
i Skjerstadfjorden
  635 000              
Eiendomsprosjektet                 167 317
Trainee Salten (Kunnskapsparken)   1 975 000 1 340 000 1 250 000 205 000 1 700 000      
Vanndirektiv               450 000  
Interkommunalt samarbeid               300 000  
Salten Regionråd (sekretariat- drift)               1 700 000  
Salten Regionråd samferdselstilling 1 000 000       800 000   800 000    
Salten Regionråd, Et digitalt Salten 1 000 000                
Utsiktsrydding i alten 309 294                
Filmfest 10. klasser i Salten       200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten             250 000 250 000 200 000
Strategisk arbeid ny flyplass           450 000      
Filmprosjekt om Sulis           1 000 000      
Friluftskart for Salten           300 000      
Samferdselstilling Salten Regionråd           800 000      
Beiarn kommune, skisseprosjekt           100 000      
Newton Salten       680 000          
Bodø kommune "MIND 2"       350 000          
Saltentinger       200 000          
Visit Bodø       1 200 000          
Netto bruk av fondet 2 309 294 2 610 000 1 340 000 4 980 000 3 677 343 5 750 000 1 150 000 3 550 000 1 557 317
Tilført utbytte til Fondet 2 871 222 5 562 526 7 193 207 5 490 214 4 670 000 3 840 000 3 050 000 0 1 700 000
Disponibelt 31.12. 18 488 869 17 926 941 14 974 414 9 121 207 8 610 993 7 618 336 9 528 336 7 628 336 11 178 336

 

 

Note 15: LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER

Deler av konsernets aktivitet består av utvikling og produksjon av produkter og systemer etter ordrer. Prosjektene behandles i samsvar med løpende avregningsmetode. Inntektsføring av kontraktene skjer i takt med beregnet fremdrift (fullføringsgrad). Fullføringsgraden beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader (kost-til-kost metode).Kontraktenes inntekter er avtalt. Forventede totale tilvirkningskostnader estimeres basert på en kombinasjon av erfaringstall, systematiske estimeringsprosedyrer, oppfølging av effektivitetsmål og beste skjønn.
Prosjekter under utførelse fremkommer som nettobeløpet av sum opptjente driftsinntekter fratrukket fakturert / innbetalt fra kunder. I de tilfeller der fakturert og innbetalt fra kunder overstiger opptjente driftsinntekter blir dette presentert som forskudd fra kunder.

 

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter 2020 2019
Inkludert i kundefordringer:    
Opptjent ikke fakturert inntekt 52 500 414 458
     
Inkludert i kortsiktig gjeld:    
Forskuddsfakturert til kunder 753 099 3 478 495
Garantiansvar 1 106 791 1 133 644
Resultatposter vedrørende prosjekter under utførelse:    
Resultatførte totale inntekter 3 324 692 16 744 281
Estimert kontraktsfortjeneste 1 339138 5 776 251Note 16: SKATT 

 

Årets skattekostnad fordeler seg på Iris Salten IKS Iris Salten IKS Konsern Konsern
  2020 2019 2020 2019
Betalbar skatt -400 333 243 631 972 664 4 075 224
Endring i utsatt skatt -502 880 -43 468 298 975 397 610
Sum skattekostnad -903 213 200 163 1 271 639 4 432 866
         
Skattepliktig inntekt:        
Resultat før skattekostnad 5 267 184 9 352 466 8 532 044 17 364 604
Permanente forskjeller -9 372 698 -8 442 634 -2 785 081 3 492 552
Endring i midlertidige forskjeller 2 285 819 197 580 1 523 683 -4 724 039
Fremførbart underskudd Mivanor AS     321 173 2 390 541
Årets skattegrunnlag -1 819 695 1 107 412 7 591 819 18 523 658
Anvendelse fremførbart underskudd     -3 170 615  
Grunnlag betalbar skatt -1 819 695 1 107 412 4 421 204 18 523 658
         
Betalbar skatt i balansen:        
Betalbar skatt på årets resultat   243 631 1 681 213 4 075 205
Skatt på tilbakeført underskudd -400 333   -708 550  
Skattefunn 2020     -272 519  
Sum betalbar skatt i balansen -400 333 243 631 700 144 4 075 205

 

Oversikt over midlertidige forskjeller  Iris Salten  Iris Salten   Konsern Konsern  

 

2020 2019 Endring 2020 2019 Endring

Fordringer

    0 -1 049 598 -408 942 640 656
Driftsmidler -5 183 939 -3 020 557 2 163 382 1 299 026 -1 771 407 -3 070 433
Varebeholdning       -200 000 -200 000 0
Pensjon     0 -6 104 968 -6 847 896 -742 928
Gevinst- og tapskonto     0 432 596 540 745 108 149
Tilvirkningkontrakter     0 1 371 656 6 003 772 4 632 116
Regnskapsmessige avsetninger -302 357 -179 920 122 437 -1 789 628 -1 802 004 -12 376
Aksjer og verditapirer     0 130 332 65 613 -64 719
Underskudd til fremføring     0 -3 047 347 -5 896 790 -2 849 443
Sum -5 486 296 -3 200 477 2 285 819 -8 957 931 -10 316 909 -1 358 978
             
22 % Utsatt skattefordel -1 206 985 -704 105 502 880 -1 970 745 -2 269 720 -298 975

 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Iris Salten IKS Konsern
22 % skatt av resultat før skatt 1 158 780 1 877 050
22 % av permanente forskjeller  -2 061 994 -612 718
22 % av permanente forskjeller verdipapirer   7 307
Korreksjon feil skatt tidligere år   -39 968
Beregnet skattekostnad -903 213 1 271 639
Effektiv skattesats -17,1% 14,9 %

 

Note 17: ETTERDRIFTSFOND


Deponiet i Vikan har med siste utvidelse en forventet levetid til 2040. Deponiet vil bli drevet også utover dette med flere etappevise utvidelser. Deponiet brukes til forurensede masser.
Med forventet lang levetid, med avslutning langt frem i tid og små kostnader forbundet med avslutning av deponiet er det ikke avsatt til etterdriftsfond.
 

Note 18: FINANSIELLE INSTRUMENTER


Iris konsernet har en strategi som åpner for plassering av ledig likviditet i instrumenter med moderat risiko. Strategien revideres jevnlig.
To av selskapets datterselskaper har gjort investeringer i finansielle instrumenter vist i tabellen nedenfor.

Anskaff. kostBokført verdi 01.01.20Reinvestert utbytteBokført verdi 31.12.20Markeds-verdi 31.12.20Resultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer1 200 0001 380 17601 566 5951 566 595186 419
Sum markedsbaserte aksjer1 200 0001 380 17601 566 5951 566 595186 419
Markedsbaserte obligasjoner11 498 88411 499 109203 85511 774 87411 774 87474 593
Sum markedsbaserte obligasjoner11 498 88411 499 109203 85511 774 87411 774 87474 593
Andre finansielle instrumenter
Pengemarkedsbaserte instrumenter3 500 0003 583 0990---
Sum andre finansielle instrumenter3 500 0003 583 0990---


Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen. 
 

Note 19: VARER


Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. Lager av varer for videresalg er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er foretatt nødvendig nedskrivning for ukurans.

  Iris Salten Konsern
  2020 2019 2020 2019
Lager av varer for videresalg 578 685 864 426 5 563 747 5 246 418
Lager av varer under tilvirkning     - -
Lager av varer egentilvirkede     406 540 681 702
Sum 578 685 864 426 5 970 287 5 928 120

 

Note 20: SALGSINNTEKTER


Selskapenes omsetning skjer i all hovedsak i Norge.

  Iris Salten Konsern
  2020 2019 2020 2029
Omsetning fra renovasjon 109 945 743 99 544 789 234 006 062 213 251 688
Omsetning fra laboratorietjenester     34 904 159 28 582 976
Omsetning av renseløsninger     7 330 734 16 645 492
Omsetning av responstjenester     8 302 272 9 205 931
Omsetning annet 23 421 716 23 170 333 4 936 420 20 175 567
Sum 133 367 459 122 715 122 289 479 647 287 861 654