Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at materialene vi sorterer ut blir råstoff til nye produkter. Brukt papir blir til nytt papir, brukt glass blir til nytt glass, og brukt metall blir til nye produkter av metall, for å nevne noe.

Iris Produksjon håndterer alt avfall som kommer inn til Iris sine anlegg og sørger for gode avsetningskanaler. I tillegg tar Iris Produksjon imot avfall fra eksterne leverandører, blant annet matavfall fra HRS (Harstad/Narvik-regionen).
Målet med kildesorteringen er at vi skal få inn så rene fraksjoner som mulig, som kan brukes direkte i produksjon av nye produkter. 
 

Jordmasser

Iris Produksjon tar imot store mengder med jordmassser. Både rene og forurensede. Massene er lagret på og ved deponiet.

Ulike masser20152016201720182019
Forurenset jord til deponi42 85451 09850 72154 47884 063
Forurenset jord til behandling20112--56
Oljeholdig slam8213---
Reine jord- og leirmasser100 21567 73362 77547 52131 696

(tallene er i tonn)
 

Papp og papir

Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir.

Samtlige underleverandører er miljøsertifiserte etter ISO 14001.

Fraksjon20152016201720182019
Papir og drikkekartonger53955229447648074610
Papp24322386206721342186

(tallene er i tonn)
 

Plast

All plast vi mottar presses og sorteres ved vårt anlegg på Vikan og selges i markedet. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. 
Næringsplast har i hovedsak blitt solgt i markedet.
 
Ulike fraksjoner20152016201720182019
Husholdningsplast Iris til gjenvinning555695748856772
Næringsplast367246112106121
Landbruksplast226254339423353
EPS (Isopor)9513938970

(tallene er i tonn)
 

Metall

Kompleks jern går til Norsk Gjenvinnings shredder på Øra utenfor Fredrikstad. Edle metaller leveres også til NG klassejern går til Celsa på Mo. Vi bidrar med både båtlasting, transportmekling og behandling/sortering av jern og metall og dette har gitt oss god innsikt i markedet og ny kompetanse. Eget jern og metallanlegg, med bilsanering, betyr at vi i enda større grad er en totalleverandør av avfallstjenester. Denne aktiviteten bidrar også til økt mulighetsrom som følge av nye logistikkløsninger.

Våre samarbeidspartne er miljøsertifisert etter ISO 14001.
 
Metall til gjenvinning20152016201720182019
Metall204122824 92450686803
Antall bilvrak levert Vikan inkl. campingvogn fra 2018154815631916

(Tall i tonn)


Elektronikk, kabler og hvitevarer

Alt av elektronikk, kabler og hvitevarer er levert til Norsirk som er det største returselskapet for materialgjenvinning av ee-avfall. Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning. Deler av det som tidligere kom inn til Vikan håndteres nå direkte fra Iris Service til Norsirk. Vi arbeider også med løsninger som kan bidra til at produkter som trenger lite sanering kan gå direkte inn i materialstrømmene våre på jern og metall.

El-Avfall til gjenvinning20152016201720182019
El-avfall (Renas/Norsirk)11331457160614081437

(tallene i tonn)

 

Glassemballasje og hermetikk

All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning i Fredrikstad gjennom Syklus som er et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og Glasopor.

Syklus Glass AS er sertifisert i henhold til ISO 14001.

Glassemballasje og hermetikk20152016201720182019
Til gjenvinning12511091114412161439

(tallene i tonn)
 

Trevirke

I 2019 har vi levert omtrent halvparten av våre mengder returtrevirke til BE Varme, Keiseren Varmesentral. Det har vært et givende og lærerikt samarbeid der vi fortsatt har god uttelling for vårt arbeid med og fokus på kvalitet. Utfordringen gjennom siste del av 2019 har vært tilgang på lagring som ikke forringer kvaliteten, spesielt med hensyn til fuktinnhold.  Dette er elementer vi tar med oss i arbeidet med en langsiktig avtale med BE Varme. Fokus gjennom året har vært på å øke volumet og vi har tidvis mottatt returtrevirke fra Sortland og Mosjøen. Omtrent halvparten av volumet vi tar inn går til Keiseren og den andre halvdelen til Sverige med båt.

Trykkimpregnert trevirke går til energigjenvinning i Norge.

Trevirke20152016201720182019
Til energigjenvinning10 2328 037700268779431

(tallene i tonn)


Tekstiler

I 2019 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av 2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger ikke lenger være helt, men må være rent og tørt.
Vi registrerer en fin økning på mottak av tekstiler på nesten 20 prosent, noe som også har bidratt til nedgang i restavfallet. 

Tekstiler20152016201720182019
Leverte til UFF306261,5282317378,3

(tallene i tonn)

Tekstilene som samles inn, blir sendt til sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.