Størrelsen på gebyret er ikke satt. Gebyrmodellen for fritidsrenovasjonsløsningen vil bygge på selvkostprinsippet, altså det er kun den kostnaden som knyttes til drift av denne løsningen som skal dekkes av et gebyr.

Før det kan settes et gebyr må to ting på plass:

  • Endring av Renovasjonsforskriften for Salten må godkjennes av Representantskapet og kommunestyrene
  • En løsning må testes slik at man har et kostnadsbilde for den totale renovasjonstjenesten

Ethvert gebyr tilknyttet offentlig renovasjon i Salten må  bli godkjent av Representatnskapet, eierne i Iris, før det kan bli innført.