Avfall fra fritidsboliger regnes som husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 27a første ledd.

Dermed er det en lovpålagt oppgave for IRIS, på vegne av kommunene i Salten, å samle inn avfall fra fritidsboliger, på lik linje med annet husholdningsavfall.

Våre eiere ønsker et bedre tilbud for denne innsamlingen enn det som er i dag, hvor "gulsekken" er løsningen. Denne skaper forsøpling langs vei og oppfordrer ikke til sortering.

Fritidsrenovasjon blir et eget selvkostsområde som er adskilt fra husholdningsrenovasjon.