Etter mange år i ei gammel brakke og med dårlige fasiliteter, ble oppgraderingen på Tømmernes godt motatt av både kunder og ansatte. Ikke bare nytt bygg er på plass, men også uteområdet er oppgradert.

Samtidig med denne oppgraderingen er nytt Miljøtorg på Halsa under planlegging. 

Ny entreprenør, Retur fra Moss, vant anbudet om henting av avfall for 12.500 abonnenter i Beiarn, Saltdal, deler av Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen, deler av Gildeskål og Meløy. I gang men innhenting fra 1. april. 

Aksjon Reine strender satte rekord i innsamling av plast og annet avfall fra strendene i Salten. 75 tonn ble hentet og sendt til energigjenvinning. I tillegg tok Iris imot 10 tonn fra Værøy. 

Deponiet ble utvidet ved at det ble tatt ut 143.000 mmed fast fjell. Dette tilsvarer rundt 10.000 lastebillass. 

Ny revidert renovasjonsforskrift for Salten ble vedtatt av styret og reprresentantskapet. Sendt videre for behandling i kommunestyrene som blir gjort i 2018.  

Johnny Brovold går av med pensjon etter å ha vært med siden starten i 1994. Han etterfølges av Mathis Larsen som daglig leder i Iris Service. 

Labora og Patogen AS i Ålesund etablerte selskapet Padogen Nord som er samlokalisert med Labora på Rønvikleira. 

Mivanor inngår selskapets største kontrakt med levering av renseløsninger til fem Mørenot-anlegg.