Iris konsernet, mor- og tre datterselskaper, ble i juni 2009 for første gang sertifisert i henhold til krav i tre internasjonale anerkjente standarder:

  • NS-EN-ISO 14001:2015 (Miljø)
  • NS-EN-ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet)

I 2015 ble også det nyetablerte selskapet Mivanor sertifisert etter de samme standardene.

Iris-selskapene skal til enhver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk. Vi skal yte tjenester på riktig nivå til innbyggerne i Salten, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår tjenesteyting og produksjon. For å sikre tjenestekvalitet på riktig nivå kreves sterk fokus på forbedringsarbeid bl.a. gjennom internkontrol og kvalitets- og HMS-arbeid. Vi er en IA bedrift tilknyttet godkjente bedriftshelsetjenester.

Våre mål

Vår politikk og overordnede mål for miljø, kvalitet, helse og sikkerhet skal være styrende for måten vi arbeider på, og i alle valg som gjøres i bedriften.

  • Kvalitetspolitikk: god kvalitet på tjenester gjør at Iris oppfyller kundens avklarte krav, og foretrekkes som leverandør.
  • Miljøpolitikk: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
  • Helse- og sikkerhetspolitikk: Ingen skal, direkte eller indirekte, få akutte skader, varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.

Forbedring og utvikling

Kontinuerlig forbedring og utvikling er en viktig del av det å være ISO-sertifisert. Sertifisering i henhold til krav i våre ISO-standarder er en dokumentasjon på at selskapet oppfyller de strenge nasjonale og internasjonale krav som er satt innenfor miljø, kvalitet og sikkerhet. Iris selskapene forplikter seg ovenfor egne ansatte, kunder, samarbeidspartnere og eiere til å ha:

  • Lederskap og kompetanse som sikrer god kvalitet på tjenester og gode arbeidsmiljøforhold
  • Drift og virksomhet som forårsaker minst mulig utslipp av skadelige miljøgifter
  • Kvalitet på vare- og tjenestetilbudet på rett nivå og i samsvar med avklarte kundekrav

Ekstern revisjon

Kvalitets- og HMS-systemet samt alle nivåer til vår drift og produksjon etterprøves og kontrolleres årlig av fagrevisor i akkreditert eksternt sertifiseringsorgan. Ekstern revisjon avdekker eventuelle avvik og forbedringsområder, og gir Iris tidsfrister for å lukke avvik. I tillegg gjennomføres systematiske interne revisjoner i alle driftsenheter etter oppsatt plan med samme metodikk som for ekstern revisjon.