I 2006-2007 og 2010-2011 studerte Universitetet i Nordland opphopning av utvalgte miljøgifter og tungmetaller i blåskjell utenfor Vikan over tid, og fant forbedring i forurensingen fra 2006-07 til 2010-11. Alle miljøgifter og tungmetaller var under nasjonale grenseverdier for alle tre undersøkte lokasjoner, som betyr lite til ubetydelig forurensing.

Nye og mer omfattende undersøkelser av sjøen utenfor Vikan ble gjort i 2019 av Akvaplan Niva. Her undersøkte man blant annet kvalitet på sediment og fjærestasjoner, bløtbunnsfauna, bunndyr, miljøgifter i blåskjell og metaller i blæretang. Disse undersøkelsene viser fortsatt lav påvirkning fra vår drift på sjøen utenfor Vikan.

Hovedtrekk fra undersøkelsen i 2019:

  • Lavt TOC-nivå i sedimentet. Sedimentkvalitet er i tilstandsklasse I «svært god».
  • Varierende resultat for bløtbunnsamfunnet på stasjoner. 
  • Godt hydrologisk forhold med homogen vannmasse og høy oksygenmetning.
  • Generelt lave konsentrasjoner av metaller i sediment som tilsvarer klasse I. Kvikksølv i alle stasjoner og kobber i en stasjon var i klasse II. Lave konsentrasjoner av organiske miljøgifter i sediment, inkl. PAH og PCB.
  • Lave konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i blåskjell. Konsentrasjon av PAH og PCB i tilstandsklasse I «ubetydelig, lite forurenset»
  • Lav konsentrasjon av metaller i blæretang, tilstandsklasse I «ubetydelig-lite forurenset».

Begge rapportene kan leses i sin helhet her:

Rapport 2006-2007 og 2010-2011 (PDF, 1MB)

Rapport 2019  (PDF, 11MB)