Selskapsavtale for Iris Salten IKS
organisasjonsnummer 967 518 190

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
 

§ 1 Navn og deltakere
Selskapet navn er Iris Salten IKS.
Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten»
Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.           

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet er tildelt kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 3. Hovedkontor
Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål
Formålet med selskapet er:
• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.
 

Kapittel 2. Organisasjon
 

§ 5. Representanter i representantskapet
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall
varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige
medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.
Kommunene har følgende antall stemmer.  

Beiarn

1

Gildeskål

1

Saltdal

2

Bodø

9

Hamarøy

1

Steigen

1

Fauske

3

Meløy

2

Sørfold

1

 

§ 6. Styret
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3
varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16. 
Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.
 

Kapittel 3. Representantskapet
 

§ 8. Representantskapets myndighet
Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet 
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes
kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

§ 10. Saksbehandling i representantskapet
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven
§ 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.
På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

 • Skriftlig årsmelding fra styret.
 • Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
 • Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
 • Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen
 • Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
 • Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
 • Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
 • Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
 • Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

 • Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ
 • Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

 • Fullmakter til styret
 • Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.
 • Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier
 • Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
 • Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
 • Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller
lovgivning ellers.
 

Kapittel 4. Styret
 

§ 11. Styrets myndighet
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og
avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere
lederen i representantskapet om slike saker.

§ 12. Innkalling til møte i styret
Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær.
Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.

§ 13. Saksbehandling i styret
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.
 

Kapittel 5. Daglig ledelse
 

§ 14. Daglig ledelse
Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.
Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.
 

Kapittel 6. Økonomiforvaltning
 

§ 15. Opptak av lån
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 mill kroner.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 16 Regnskap og revisjon
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme
budsjett- og regnskapsår som kommunene.
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 17 Etablering av fond 
Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.
 

Kapittel 7. Kommunal renovasjon
 

§ 18 Tvungen renovasjon
Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten. Iris- Salten iks utfører denne
oppgaven på veiende av sine eiere.

§ 19. Renovasjonsforskrifter 
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov.
Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

§ 20 Renovasjonsgebyret
Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret er likt i alle
eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret i de
enkelte kommunene blir godkjent av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34. Kommunene er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne av kommunene.
 

Kapittel 8. Øvrige bestemmelser
 

§ 21 Utvidelse
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.  Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.

§ 22 Uttreden
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 23 Oppløsning
Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette.
Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.

§ 24 Endringer i selskapsavtalen
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.
 

Kapittel 9. Ikrafttreden
 

§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene. 

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne:
OpprinneligEndring vedtattEndring vedtatt
Beiarn kommune i møte11.feb 09 sak 4/0915. mars 17, sak 8117161104114. des 20 sak 81/20
Bodø kommune i møte12.feb. 09 sak 09/219. feb. 17 sak 17/805. des. 19, sak 169/19
Fauske kommune i møte9.des 08 sak 195/089. febr. 17, sak 17/117. nov. 19, sak 72/19
Gildeskål kommune i møte27.nov 08 sak 77/0815. des. 16, sak 16/697. nov. 19, sak 99/19
Hamarøy kommune i møte12.feb 09 sak 11/0915. des. 16, sak 86/1631. jan. 20, sak 2/20
Meløy kommune i møte11.des 08 sak 129/0815. des. 16, sak 107/1624. okt. 19, sak 75/19
Saltdal kommune i møte10.des 08 sak 92/0814. des. 16, sak 140/1619. des. 19, sak 109/19
Sørfold kommune i møte16.des 08 sak 1313/0820. jan. 17, sak 17/86. nov. 19, sak 60/19
Steigen kommune i møte25.feb 09 sak 3/0915. des. 16, sak 123/201612. nov.19, sak 83/19