Iris Produksjon har en visjon om å være Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall. 

Med miljø og kvalitet i fokus jobber Iris Produksjon kontinuerlig med å hente ut og bearbeide ressurser i avfall på best mulig måte. Forretningsideen er å motta, behandle og avsette avfall med effektiv og nyskapende løsninger. Selskapet har blant annet en visjon om nullutslipp avfallsanlegg, høy miljøstandard, bred kompetanse på avfall og innovativ avfallshåndtering som satsingsområder.  

KOMPETANSE

Avfalls- og gjenvinningsbransjen blir mer digitalisert, og arbeidsoppgavene blir mer avansert. Det trengs kompetanse på alle nivåer for å oppfylle de fremtidige kravene. Behovet for flere yrkesfaglærte er derfor økende. Iris Produksjon har som mål å alltid ha opp til to lærlinger i yrkesfaglig studieretning og gjenvinningsfaget, og ønsker å motiverer flere ungdommer til å velge disse. 

VIKAN AVFALLSPLASS OG DEPONI

Iris Produksjon håndterer både husholdnings- og næringsavfall som kommer inn til avfallsanlegget på Vikan. Vi tilbyr også sikkerhetsrådgivning innen transport av farlig gods.

Her er noen avfallsfraksjoner som håndteres på Vikan: 

  • Matavfall blir forbehandlet for å ta ut plast og andre forurensninger før det komposteres i storranker. Alt matavfall blir omdannet til kompostjord/blomstermiks.

  • Ren plastemballasje blir presset og videresendt til sorteringsanlegg. Her blir de vasket, kvernet og omformet til små pellets. Disse kan bli brukt til produksjon av nye plastprodukter. 

  • Sortert papp og papir presses og sendes til materialgjenvinning, der det blir nye papp- og papirprodukter.

  • Restavfall blir grovsortert før det blir kvernet og siktet. Deretter blir avfallet presset og emballert før det sendes til energigjenvinning. 

  • Rent og ubehandlet returtrevirke blir kvernet til flis og energigjenvunnet i lokalt fjernvarmeanlegg.  

Iris Produksjon har også ansvar for drift av deponiet. I dag er det hovedsakelig forurensede jord- og steinmasser som blir deponert, da disse inneholder miljøgifter som skal tas ut fra kretsløpet. Iris Produksjon sørger for at miljøgiftene tas hånd om på en kontrollert måte, og at deponidriften ikke påfører utslipp og skade til nærmiljøet. 

STYRET/DAGLIG LEDER

Følgende personer utgjør styret i Iris Produksjon: Bjørn Ove Moum (styrets leder), Liv Toril Pettersen, Morten Lorentsen, Marianne Bahr Simonsen og ansatterepresentant Janne Petrine Strand. 

Daglig leder i Iris Produksjon er Andre Svendsen.