Dette gjør vi gjennom å ha en tydelig visjon, felles verdier og avgrensede fokusområder. 

Selskapets visjon

Iris gjør det enkelt.

Selskapets forretningsidé

Gode nedstrømsløsninger og et godt tilbud til husholdninger og bedrifter, gir et grønt skifte i Salten. 

Selskapets verdier

 • Solid
 • Nyskapende
 • Effektiv

Disse verdiene skal være styrende for vår daglige drift og påvirke de valgene vi tar som representant for våre eiere. 

Fokusområder

Iris Salten har tre hovedfokusområder:

 • avfall
 • interkommunalt samarbeid
 • eierskap
   

Avfallshåndtering

I mars 2017 vedtok styret ny strategi for avfallsområdet.
Visjon: Iris gjør det enkelt.
Foretningsidé: Gode nedstrømsløninger og et godt tilbd til husholdninger og bedrifter, gir et grønt skifte i Salten.

Prioriterte arbeidsområder:

Kvalitet - Iris leverer en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.

 • God økonomi
 • Rene fraksjoner
 • Best på kommunikasjon
 • Intern kontroll
 • Rett faktura
 • Anbud og innkjøp

Miljø - De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer. 

 • Grønt skifte
 • Avfallsminimering
 • Nedstrømsløsninger
 • Maskiner og utstyr
 • Farlig avfall
 • Våtorganisk avfall
 • Trevirke

Helse og sikkerhet - Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

 • Sykefravær
 • Tiltak mot sosial dumping
 • Risikovurderinger

 

Interkommunalt samarbeid

Iris Salten IKS har siden 2001 hatt som formål å arbeide for flere forpliktende samarbeid i Salten. Dette fordi vi i Iris har sett store fordeler ved at kommunene i samarbeid kan levere bedre tjenester til sine innbyggere. 
I eiermøtet gjennomført 30. januar 2018 var det enighet om at Iris ikke lenger skulle være en pådriver for interkommunalt samarbeid, men at denne oppgaven naturlig skulle være tillagt Regionrådet som det politiske felles nivået i Salten.
Iris Salten kan fortsatt ta på seg ansvaret for å gjennomføre prosjekter for eierkommunene dersom det er ønsket.
 
Samtidig ble det bestemt at Iris-fondet skal fortsette som i dag med følgende retningslinjer for bruk:
 
Overføring til IRIS fondet
I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette utbyttet disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.
 
Retningslinjer for bruk av Iris fondet
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene
 

Eierskap

Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlige tjenester. Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter. Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre. Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse.  For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskap der dette er formålstjenlig. Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultatet etter skatt. Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Iris Salten IKS har egne overordnede mål knyttet til kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.