§1.    Mål for avfallssektoren

Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfall på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris. Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i avfallsbehandlingen i hele regionen.  Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om avfallsbehandling.  
Saltenkommunene har som målsetting å redusere avfallsmengdene. Gjennom tilrettelegging for god kildesortering hos husholdningene, skal vi bidra til et grønt skifte i Salten. Vi skal redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse, og sikre at avfallet brukes som råstoff i produksjon av nye produkter.

Iris Salten IKS skal gjennom informasjon ut til husholdningene bidra til økt kunnskap om miljø og avfall, og nytten av kildesortering, slik at flere innbygger kildesorterer avfallet, og kildesortere rett.   Gjennom kommunikasjon med innbyggerne i Salten skal Iris skape tillit til at kildesortert avfall blir resirkulert og nyttet på en fornuftig måte.
 

§2.    Virkeområde

Forskriften gjelder for husholdninger, herunder fritidsbebyggelse i alle deltakende kommuner. Forskriften regulerer bl.a.

 •  Innsamling, transport og disponering av husholdningsavfall
 •  Egenbehandling av avfall
 •  Avfallsgebyr
 • Delegering av myndighet fra kommunene til det interkommunale avfallsselskapet Iris Salten IKS.
 • Der kommunen har delegert myndighet til Iris Salten IKS, benevnes Iris Salten i forskriftsteksten.
   

§3.     Delegering av myndighet

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til det interkommunale avfallsselskapet Iris Salten IKS: §5, §6, §7, §8 og § 9, og er gitt med hjemmel i forurensningsloven §83.


§4.    Definisjoner

1.    Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
2.    Som farlig avfall(spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
3.    Som EE-avfall regnes kasserte EE-produkter. EE-produkter er produkter og komponenter som er avhengig av elektrisk strøm for å funksjonere.
4.    Med våtorganisk avfall menes matavfall, og annet biologisk nedbrytbart avfall fra vanlige husholdninger, og som egner seg for kompostering.
5.    Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering og som leveres til sluttbehandling.
6.    Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til godkjente mottak.
7.    Med miljøtorg menes betjent mottak tilrettelagt for innlevering av separat avfall.
8.    Med oppsamlingsenhet menes i denne forskrift sekk, dunk, beholder, boks, avfallsinnkast, container, nedgravd container eller annet som Iris Salten IKS til enhver tid finner hensiktsmessig å anvende.
9.    Nedgravd avfallscontainer under bakken er spesielt egnet for konsentrert bebyggelse i bymessige strøk og kan tilrettelegges for rest-, papir-, mat-, plast- og glassavfall.   Andre fraksjoner kan være aktuelle.   
10.    Med eiendom menes fast eiendom som er opprettet som en selvstendig juridisk enhet i tinglysningsregisteret hos tinglysingsmyndigheten, det være seg gnr./bnr.,gnr./bnr./snr.(seksjonsnummer), gnr./bnr./fnr.(festenr.). 
11.    Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den interkommunale ordningen. Hver bebodd eiendom skal ha minst ett abonnement. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
Abonnement inntrer for hver boligenhet i eiendommen i den grad bolig-enheten er fast bebodd og/eller eiendommen/boligenheten bebos i minst 90 døgn i året.
Abonnement beregnes i tillegg til hovedabonnementet hvis adskilte boenheter er i bruk og har eget sanitærrom, kjøkken / tekjøkken / kjøkkenkrok og ett eller flere oppholdsrom/soverom. Bruk av tilleggsenheten av eieren selv, eller medlem av denne familie som ikke er myndig, skal ikke regnes som ekstra abonnement. 
12.    Med fellesavtaler menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere avfallstyper. Hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnement, står økonomisk ansvarlig for sin del av felles abonnementet.
13.    Med tilleggsgebyr menes gebyr for tjenestetilbud ut over standardtilbud.
14.    Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.


§5.    Unntak 

Iris Salten kan unnta visse eiendommer fra forskriften på grunn av vanskelige adkomstforhold slik som lange avstander, ingen båtforbindelse og lignende.
Videre kan Iris Salten:

 • Unnta bestemte områder fra forskriften.
 • Gi særskilte regler for bestemte områder, fritidsbebyggelse og for abonnenter i grupper eller enkeltvis.
 • Unnta bestemte avfallsfraksjoner i husholdningsavfallet fra forskriften eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.
   

§6.    Kommunal innsamling av avfall

Etter forurensningsloven §30,1.ledd, er det tvungen renovasjon for husholdningsavfall. Alle bebodde eiendommer i kommunene der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall, omfattes av tvungen kommunal renovasjonsordning, bl.a gjelder:

 • Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. 
 • Iris Salten kan ved generelle bestemmelser eller gjennom enkeltvedtak stille krav til abonnent/avfallsprodusent om kildesortering av avfallet og løsning for kildesortering.
 • Iris Salten kan selv stå for innsamlingen av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten samtykke fra Iris Salten må ingen samle inn husholdningsavfall.
 • Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn sammen med husholdningsavfall (felles beholder, felles under grunns anlegg), defineres virksomhetene som abonnenter hos Iris Salten. Slike fellesløsninger forutsetter samtykke fra Iris Salten.
 • I nye konsentrert bebyggelse innenfor bymessige strøk skal oppsamling av avfall med avfallscontainer nedgravd under bakken benyttes. I eksisterende bebyggelse innenfor bymessig strøk kan Iris Salten legge til rette for og godkjenne bruk av avfallscontainer nedgravd under bakken.
   

§7    Iris Salten plikter

Iris Salten skal sørge for at abonnentene har et hygienisk og effektivt tilbud for å bli av med sitt avfall, 

 • herunder tilrettelegging for kildesortering av avfallet. 
 • skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall iht. avfallsforskriften og ha et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall og farlig avfall fra husholdninger og andre sorterte avfallsfraksjoner som myndighetene til enhver tid bestemmer.
 • plikter å utarbeide egne regler for beregning av gebyrenes størrelse basert på gebyrgrunnlaget.     
   

§8    Krav til sortering

Alle abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for enhver tid etablert innsamlingsordning. Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter. For nærmere opplysninger om tømmehyppighet henvises til egen informasjon.
Det er ikke tillatt å legge varm aske, store metallgjenstander, døde dyr, eksplosiver, stein eller farlig avfall i avfallsbeholdere. 
Abonnenten må selv sørge for å makulere konfidensielt materiale.
 

§9    Bruk av oppsamlingsenheter

 • Beholderne eies og vedlikeholdes av Iris Salten. Et abonnement omfatter lån og bruk av beholdere for de avfallsfraksjoner som samles inn av Iris Salten. 
 • Abonnenten har erstatningsansvar ved skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feil bruk, hærverk og lignende. 
 • Iris Salten bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes. 
 • Rengjøring av beholdere påhviler abonnenten, hvis ikke annet er bestemt. 
 • Iris Salten IKS er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet. 
 • Avfallsbeholdere må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes.
 • Fastfrosset avfall er abonnenten og ikke Iris Salten sitt ansvar. 
 • Lokket skal holdes lukket for å hindre forsøpling. 
 • Ved bruk av sekker må det ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene og vekten må ikke overstige 20 kg. Sekken skal på hentedagen være igjen knyttet.
 • Iris Salten kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet dersom det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet. 
   

§10    Plassering og tømming av oppsamlingsenheten

Hovedregelen er at oppsamlingsenheten plasseres i offentlig kjørbar vei ved vegkant tømmedagen, 

 • Ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimumavstanden 3 meter. 
 • Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, is, busker eller andre hindringer. 
 • Tømming av oppsamlingsenhet skjer mellom kl. 07.00 – kl. 22.00 på tømmedagen.
 • Abonnenter, herunder deltakere i fellesabonnement, kan mot et eventuelt ekstra hentegebyr avtale med Iris Salten annen plassering av beholdere enn fastsatt ovenfor.
 • Abonnenter kan etter søknad på grunn av helsemessige årsaker søke om fritak for krav om plassering av søppeldunk, dersom det ikke er andre i husstanden som kan sette frem avfallsdunken.  
 • Ved bruk av avfallsrom skal adkomst være terskelfri.
 • Renovatør skal etter tømming sette dunk/beholder tilbake.
   

§11    Renovasjon etter private veier

Oppsamlingsenheten kan også plasseres ved private veger, dersom følgende forutsetninger oppfylles:

 • Veien må være kjørbar med de biltyper som benyttes til renovasjon.
 • Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre.
 • Det må foreligge en skriftlig avtale.
 • Det må være tilfredsstillende snuplass ved siste abonnent langs veien.
 •  Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen. 
 • Trær og busker som er vesentlig til hinder skal fjernes av abonnenten.
   

§12    Krav til kjørbar vei

Med kjørbar vei menes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle vekten av den aktuelle renovasjonsbil.
 

§13    Avfallsgebyr

Abonnenten som omfattes av bestemmelsene i forskriften skal betale avfallsgebyr. Årsgebyrer vedtas årlig av kommunen etter innstilling fra Iris Salten.  Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til Iris Salten dersom eiendommen ikke er registeret.
Ved feil i avfallsgebyr har Iris Salten iht. lov rett til å korrigere gebyret for inntil 3 år.
Særskilt gebyr betales ved levering av avfall på miljøtorg, ekstra henteavstand og for andre tilleggstjenester. For oversikt over tilleggstjenester se www.Iris.Salten.no.  Reduksjon i gebyret kan oppnås ved fellesløsninger.
For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning har kommunen innført differensierte gebyrsatser. Differensiering skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, gjenvinning mv. Gebyret knyttes til størrelse av restdunk. 
 

§14    Innkreving, renter m.v.

Iris Salten er delegert myndighet fra kommunene til å kreve inn renovasjonsgebyr på vegne av kommune.  Innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant eller pantelovens § 6 - 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene, §26 og § 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jfr.§2.
 

§15    Klage

Vedtak som er fattet av kommune eller Iris Salten som er delegert myndighet i medhold av forskriften, kan påklages til interkommunalt klageorgan.
 

§16    Straff

Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensingslovens § 79 annet ledd.

 

Renovasjonsforskriften er vedtatt i eierkommunene
Beiarn kommuneSak 14/1825. april 2018
Bodø kommuneSak 13/188. februar 2018
Fauske kommune Sak 114/1714. desember 2017
Gildeskål kommune Sak 26/1815. mai 2018
Hamarøy kommuneSak 86/1714. desember 2017
Meløy kommuneSak 108/1714. desember 2017
Saltdal kommuneSak 13/1828. februar 2018
Steigen kommuneSak 92/1713. desember 2017
Sørfold kommunerSak 55/1819. juni 2018