1. Virkeområde

1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall fra husholdninger og virksomheter som besitter mindre mengder spesialavfall.
Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastsatt etter forurensningslovens §34.
Der kommunen har opprettet eller oppretter fast tømmeordning skal det være tvungen renovasjon.
Kommunen kan unnta enkelte eiendommer i kommunen.
Renovasjonsordningen omfatter også hytter og fritidshus, og andre bygg som nyttes som fritidshus, i det omfang og på den måte som kommunen til enhver tid bestemmer.
1.2 Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privat m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre enn kommunen står for renovasjonen, samt for tømming av slamavskillere, privat m.v.

2. Mål

2.1 Forskriftene skal sikre en miljømessig gunstig, rasjonell og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av forbruksavfallet. 
2.2 Forskriftene skal sikre en miljømessig gunstig, regelmessig og forsvarlig tømming av slamavskillere, privat m.v. innenfor tømmeområdet.
2.3 Avfallsbehandlingen skal tilstrebe en størst mulig grad av avfalls-minimering, gjenbruk og gjenvinning av avfallet. 
Det skal tas sikte på å nå målet om avfallsminimering bl.a. ved å gjennomføre differensierte avfallsgebyrer basert på levert avfallsmengde.

3.Definisjoner

3.1 Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdninger, butikker, kafeer, hoteller og kontorer o.l. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.
Avfall fra bedrifter, institusjoner m.v av tilsvarende art som husholdnings-avfall, men som blir levert i større mengder enn en sekk pr. uke, regnes også som forbruksavfall, og skal for den enkelte abonnent leveres på den måte kommunen bestemmer. 
Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse, eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
3.2 Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale ordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
Hver bebodd eiendom skal ha minst ett abonnement.

Abonnement inntrer for hver boligenhet i eiendommen i den grad bolig-enheten er fast bebodd og/eller eiendommen/boligenheten bebos i minst 90 døgn i året, jfr. § 85 i plan- og bygningsloven om midlertidighet.
Ved kortere beboelsestid i året regnes eiendommen som fritidshus/hytte.
Abonnement beregnes i tillegg til hovedabonnementet hvis adskilte boenheter er i bruk og har eget sanitærrom, kjøkken / tekjøkken / kjøkkenkrok og ett eller flere oppholdsrom/soverom. Bruk av tilleggsenheten av eieren selv, eller medlem av denne familie som ikke er myndig, skal ikke regnes som ekstra abonnement. 
3.3 Med oppsamlingsenhet menes: Stativ, bokser, dunker på hjul, og container som kommunen til enhver til finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.
3.4 Med kommunen menes i disse forskrifter også det interkommunale renovasjonsselskapet (Iris), hvor dette opptrer for kommunen.

Unntak for visse typer forbruksavtall

Varm aske, eksplosive eller selvantennelig avfall og medisiner omfattes ikke av disse forskrifter. Det samme gjelder flytende avfall, latrineavfall, dyreekskrementer og større metallgjenstander.
Hvis abonnenten har avfall som ikke passer for kommunens innsamlingssystem på grunn av vekt, størrelse, konsistens e.l. må abonnenten selv besørge dette transportert til det riktige avfallsmottak. Kommunen henviser til riktig mottak.
Kommunen skal ha i henhold til spesialavfallsforskriften ha en ordning for innsamling av spesialavfall fra husholdninger og andre mindre kilder.

5. Innsamling av forbruksfall

5.1 Oppsamlingsenheten skal tømmes rutinemessig en gang pr. uke, kfr. pkt. 9.1 Ved iverksetting av ulike kildesorteringsprosjekter kan kommunen endre på tømmehyppigheten. Abonnentene skal ha i bruk et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for forbruksavfallet.
5.2 Oppsamlingsenheten skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan sette krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, hvor stor den skal være, og til det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha. Abonnenter som tidligere har godkjent søppelboks, kan fortsatt benytte disse.
Ved utskifting, innføring av kildesorteringssystemer eller dunker i henhold til pkt. 6.0.1., samt for nye abonnenter, skal oppsamlings-enheten være av en type og kvalitet som kommunen til enhver tid bestemmer.
Renhold av oppsamlingsenhetene besørges av abonnentene. Containere i størrelser fra 3m3 og oppover vedlikeholdes og rengjøres av kommunen.

6. Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

6.1 Kommunen anskaffer, utleverer og vedlikeholder oppsamlingsenheter, herunder dunker på hjul, til alle nye abonnenter, samt ved innføring av kildesorteringssystemer etc., uansett om innsamlingen skjer ved sekker eller ved dunker på hjul.
Kommunen vil etter hvert gå over til bruk av dunker på hjul for alle abonnenter. Kommunen kan gjøre unntak for denne bestemmelsen for abonnenter hvor bruk av dunk på hjul ikke er hensiktsmessig. Dunkene er kommunens eiendom.

6.2 Kommunen anskaffer og besørger utlevert 52 avfallssekker for hver leilighet/ abonnement til eiendommer som ikke har dunk på hjul i bruk. Dette gjelder kun boligenheter. Sekkene skal ha et rominnhold på 100 liter.

7. Plassering av oppsamlingsenheter

7.0 Oppsamlingsenheten skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom.
Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten, og atkomsten til denne skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Atkomst via utendørs trapper er ikke tillatt vinterstid.
7.1 I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for en eller flere oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte denne/disse.
Sekkestativ/sekk skal plasseres slik at avstanden til kjørbar vei ikke overstiger 10 meter. Kommunen kan i enkelte tilfeller godkjenne en lengre avstand. Sekker som er tatt ut av stativet på tømmedagen må beskyttes/tildekkes mot beitende fugler og dyr.
Dunker på hjul skal være satt fram til kjørbar vei ved veikant / fortauskant på hentedagen.
7.2 Med kjørbar vei menes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle vekten av den aktuelle renovasjonsbil.
Om vinteren må veiene og eventuelt snuplass være brøytet, og om nødvendig strødd.

8. Bruk av oppsamlingsenheten

8.1 Godkjent oppsamlingsenhet må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Vekten må ikke overstige 20 kg ved sekkerenovasjon. Avfall må ikke pakkes slik i sekk at den revner.
8.2 Avfall som er fuktig, eller på en annen måte kan skade sekker eller skape hygieniske ulemper, f.eks. avfall av kjøtt, fiskeavfall o.l., må pakkes godt inn i tett emballasje.
8.3 Skarpe gjenstander må pakkes så godt inn at renovatørene ikke kommer til skade. Aske, slagg og sot må avkjøles fullstendig samt pakkes i tett emballasje før den legges i beholderen.
8.4 Sekken skal på hentedagen være igjenknyttet.

9. Plikter og rettigheter

9.1 Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Avfallet skal hentes rutinemessig pr. uke, kfr. dog pkt. 5.1 I spesielle tilfeller, eks. vis ved offentlige fridager o.l., kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet.

9.2 Renovatøren skal ha uhindret adgang til å utføre sitt arbeide og skal ikke unødig oppholdes. Innsamlingsenheten skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, evt. låses.

10. Avfall som samler inn ved egne innsamlinger

Abonnenten skal sørge for at avfall, som kommunen har tilrettelagt for gjenvinning, holdes atskilt og tilføres den til enhver tid etablerte ordning. 
Eksempler på dette kan være: resirkulering av glassavfall, system for innsamling av spesialavfall, papp- og papirinnsamling, organisk avfall o.l.

11. Tømming av slam fra slamskillere etc

11.1 Eier av slamavskiller skal sørge for at denne er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokkene skal ikke overfylles med jord eller lignende. Eieren skal videre sørge for at låste lokk blir åpnet i forbindelse med tømming.
Ved tømming av anlegget har kommunen, eller den som utfører tjenesten for kommunen, rett til plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 
11.2 Tømming av slamavskillere etc. skal skje iht. vilkår satt i utslippstillatelsen. Som et minimum for eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst en gang annet hvert år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes ikke sjeldnere enn hvert 4. år.
Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, dog ikke sjeldnere enn en gang pr. år.
Anlegget skal forlates i lukket stand med lokk på plass, og grinder, dører og porter lukket, eventuelt låst. Eieren er forpliktet til å holde tanken forsvarlig lukket, eventuelt med låst lokk.
Varsel om når tømming vil finnes sted, vil bli gitt gjennom presse eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

12. Tømming av renseanlegg

Tømming av slam fra renseanlegg foretas iht. godkjent driftsavtale. Denne rutinen vil være avhengig av type anlegg og fastsettes i utslippstillatelsen. Kommunen bestemmer tømmehyppighet.

13. Avfallsgebyr

13.1 Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen.
Særskilt gebyr betales ved levering av avfall på opplagsplass / behandlings-anlegg og for ekstra renovasjon.
Ved ekstraordinær tømming av slamavskillere etc. betales særskilt gebyr. Tømmehyppighet større enn en gang annet hvert år regnes som ekstraordinær.

13.2 Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, tilflytting, fraflytting, nedriving, brann, etc., skal meldes skriftlig til kommunen. Avgiftsplikt løper til eiendommens eier skriftlig melder fra til kommunen om endringen.
13.3 Kommunen fastsettes regler for beregning av gebyrenes størrelse.
Kommunen kan her bl.a. bestemme differensierte gebyr i forhold til avfalls-mengde (størrelse på oppsamlingsenhet/hentehyppighet/vekt) og /eller for de enkelte avfallstyper.

14. Innkrevning, renter mm.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant eller pantelovens § 6 - 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene, §26 og § 27 tilsvarende.

15. Klage

Vedtak som er fattet av kommunen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskrifter, kan påklages til kommunal klageinstans.

16. Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensingslovens § 79 annet ledd.