Miljøtorget på Bodøelv er stengt fredag 14.januar på grunn av veldig sterk vind.

Åpningstider
Mandag - Fredag10:00 - 20:00
Lørdag10:00 - 16:00
Bevegelige helligdagerStengt
Onsdag før skjærtorsdagStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-16:00
Julaften og nyttårsaftenStengt
Åpningstid i romjula10:00-17:00

 

På miljøtorg Bodø kan du levere:

 • farlig avfall
 • småelektro (ikke større enn en mikrobølgeovn)
 • klær til gjenbruk
 • emballasje av glass, hermetikk
 • husholdningsplast
 • papp og papir
 • restavfall
 • metall

På grunn av plassmangel kan du dessverre ikke levere:

 • trevirke
 • hvitevarer større enn mikrobølgeovn
 • hageavfall

Nærmeste miljøtorg som tar imot disse avfallstypene er Miljøtorg VIkan.

 

Husk sortering

Et tips fra oss i Iris er at du sorterer før du kommer, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

 

Betaling

Vi har en selvbetjent stasjon for restavfallet. Her beregnes prisen etter avfallets vekt, og du betaler med kort.

Forhåndsreservasjon

Iris forhåndsresererverer beløp på 200 kroner ved levering av restavfall. Det samme skjer når du fyller drivstoff, overnatter på hoteller, leier bil og på en del andre områder der det endelige beløpet er ukjent når det belastes med kort eller andre betalingsinstrumenter.  
Finansbransjen ved VISA, MASTERCARD og BankAxept begrunner innføringen av forhåndsreservasjon med at det har vært en rekke svindelforsøk i tidligere ordning hvor beløpet ble trukket i etterkant.

Muligheten for å kunne gjøre forhåndsreservasjon er hjemlet i Lov om finansavtaler og finansoppdrag §24.

Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

Kapittel 2. Innskudd og betalingstjenester
III. Bruk av konto, betalingstransaksjoner mv.

§ 24.a Belastningsgrenser for betalingsinstrument. Sperring

(1) Det kan avtales belastningsgrenser for et betalingsinstrument som benyttes til å samtykke til en betalingstransaksjon.
(2) Institusjonen kan i rammeavtalen forbeholde seg rett til å sperre et betalingsinstrument av saklige grunner knyttet til betalingsinstrumentets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. For betalingsinstrument det er knyttet kreditt til, kan institusjonen også forbeholde seg rett til å sperre instrumentet ved vesentlig forhøyet risiko for at betaleren ikke kan oppfylle sin betalingsforpliktelse.
(3) Institusjonen skal på avtalt måte varsle kunden om sperring etter annet ledd og om årsaken til sperringen. Varsel skal gis før betalingsinstrumentet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen, med mindre varsel ville skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov.
(4) Når årsaken til sperring er bortfalt, skal institusjonen oppheve sperringen av betalingsinstrumentet eller erstatte det med et nytt.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 81 (ikr. 1 nov 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 849).


I avtalevilkårene med kortselskapet som kunden mottar fra banken ved etablering av en kortavtale, inngår et eget avsnitt som omhandler «forhåndsreservasjon», ved signering av kortavtalen samtykker kunden i at forhåndsreservasjon kan gjøres. Nedenfor er det gjort et utdrag fra «avtalevilkår for betalingskort – forbruker BankAxept»:

11. Forhåndsreservasjon
"Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør med kontohaver, kan det reserveres et beløp på kontohavers konto. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kontohaver. Dette kan skje uten at kontohaver avgir personlig sikkerhetsanordning eller signatur. Typiske situasjoner der forhåndsreservasjon kan skje er når betalingskortets kortnummer er registrert i betalingsterminalen ved fylling av drivstoff eller på overnattingssteder, eller når kortnummeret er oppgitt til brukerstedet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Beløpet er normalt reservert i 2–4 dager, likevel slik at forhåndsreservasjonen vil bli slettet når kontoen belastes for kjøpsbeløpet. Dersom kontohaver ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kontohaver kontakte banken for å få opphevet reservasjonen."

På Iris sine terminaler informeres kunden om reservasjonen på kr 550, og vilkår for dette, før det gis anledning til å kaste restavfall. Dersom kunden ikke aksepterer dette og ikke ønsker å fortsette, kan kjøpet avbrytes. For øvrig er Iris underlagt gjeldende betalingsløsninger på markedet for å kunne opprettholde sin tjeneste.

Hvis reservasjon ikke annulleres når den skal, må du ta kontakt med kundeservice til banken din. De vil kunne slette BankAxept-reservasjonen.

Se priser for levering på miljøtorg Bodø.

 

Næringskunder

Næringskunder som skal levere større mengder avfall, må av plassmessige hensyn levere dette på Miljøtorget på Vikan. Avfall som blir levert på Miljøtorg Bodø blir ikke registrert i bedriftens miljøregnskap. Det er ikke mulig å inngå faktureringsavtale ved dette Miljøtorget.