Åpningstider
Mandag og onsdag07:30 - 19:00
Tirs-, tors- og fredag09:00 - 15:30
Lørdag fra 1. april til 1. november10:00 - 14:00
Første lørdagen i jan, feb, mars, nov. og des.10:00-14:00
Bevegelige helligdagerStengt
Onsdag før skjærtorsdag07:30-12:00
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-14:00
Julaften og nyttårsaftenStengt
Åpningstid i romjula09:00-15:30

 

Nå ber vi deg om å bruke en gjennomsiktig sekk når du leverer avfall på et av våre miljøtorg, og ikke fargede sekker (svarte, blå, grønne også videre). Les mer om endringen og hvorfor denne endringen her:

LEVER AVFALL I GJENNOMSIKTIG SEKK


Husholdningskunder leverer sortert avfall gratis. Du må betale for å levere restavfall.

Vi ber om at du frakter avfall på biltilhenger når du besøker miljøtorget. Profilerte kjøretøy, som frakter avfall til et miljøtorg, vil vurderes som næringsaktør og må dermed betale for å levere alle typer avfall.

Hvorfor er det slik? Årsaken til disse retningslinjene er både for å sikre en trygg avlastning av avfall inne på miljøtorget, og forhindre at næringsaktører benytter seg av en tjeneste som er finansiert av husholdningene i Salten.

 

Betaling

Vi har en selvbetjent stasjon for restavfallet. Her beregnes prisen etter avfallets vekt, og du betaler med kort.

Forhåndsreservasjon

Iris forhåndsreserverer beløp på 200 kroner ved levering av restavfall. Det samme skjer når du fyller drivstoff, overnatter på hoteller, leier bil og på en del andre områder der det endelige beløpet er ukjent når det belastes med kort eller andre betalingsinstrumenter.  
Finansbransjen ved VISA, MASTERCARD og BankAxept begrunner innføringen av forhåndsreservasjon med at det har vært en rekke svindelforsøk i tidligere ordning hvor beløpet ble trukket i etterkant.

Muligheten for å kunne gjøre forhåndsreservasjon er hjemlet i Lov om finansavtaler og finansoppdrag §24.

Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

Kapittel 2. Innskudd og betalingstjenester
III. Bruk av konto, betalingstransaksjoner mv.

§ 24.a Belastningsgrenser for betalingsinstrument. Sperring

(1) Det kan avtales belastningsgrenser for et betalingsinstrument som benyttes til å samtykke til en betalingstransaksjon.
(2) Institusjonen kan i rammeavtalen forbeholde seg rett til å sperre et betalingsinstrument av saklige grunner knyttet til betalingsinstrumentets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. For betalingsinstrument det er knyttet kreditt til, kan institusjonen også forbeholde seg rett til å sperre instrumentet ved vesentlig forhøyet risiko for at betaleren ikke kan oppfylle sin betalingsforpliktelse.
(3) Institusjonen skal på avtalt måte varsle kunden om sperring etter annet ledd og om årsaken til sperringen. Varsel skal gis før betalingsinstrumentet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen, med mindre varsel ville skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov.
(4) Når årsaken til sperring er bortfalt, skal institusjonen oppheve sperringen av betalingsinstrumentet eller erstatte det med et nytt.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 81 (ikr. 1 nov 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 849).


I avtalevilkårene med kortselskapet som kunden mottar fra banken ved etablering av en kortavtale, inngår et eget avsnitt som omhandler «forhåndsreservasjon», ved signering av kortavtalen samtykker kunden i at forhåndsreservasjon kan gjøres. Nedenfor er det gjort et utdrag fra «avtalevilkår for betalingskort – forbruker BankAxept»:

11. Forhåndsreservasjon
"Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør med kontohaver, kan det reserveres et beløp på kontohavers konto. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kontohaver. Dette kan skje uten at kontohaver avgir personlig sikkerhetsanordning eller signatur. Typiske situasjoner der forhåndsreservasjon kan skje er når betalingskortets kortnummer er registrert i betalingsterminalen ved fylling av drivstoff eller på overnattingssteder, eller når kortnummeret er oppgitt til brukerstedet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Beløpet er normalt reservert i 2–4 dager, likevel slik at forhåndsreservasjonen vil bli slettet når kontoen belastes for kjøpsbeløpet. Dersom kontohaver ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kontohaver kontakte banken for å få opphevet reservasjonen."

På Iris sine terminaler informeres kunden om reservasjonen på kr 550, og vilkår for dette, før det gis anledning til å kaste restavfall. Dersom kunden ikke aksepterer dette og ikke ønsker å fortsette, kan kjøpet avbrytes. For øvrig er Iris underlagt gjeldende betalingsløsninger på markedet for å kunne opprettholde sin tjeneste.

Hvis reservasjon ikke annulleres når den skal, må du ta kontakt med kundeservice til banken din. De vil kunne slette BankAxept-reservasjonen.

Se priser for levering på miljøtorg Fauske.

 

Næringskunder

Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Hvis ikke bedriftsavtale er avtalt, må avfallet betales med kort.